skip to main content
Ngôn ngữ:
Giới hạn tìm kiếm: Giới hạn tìm kiếm: Dạng tài nguyên Hiển thị kết quả với: Hiển thị kết quả với: Chỉ mục
Lọc theo: Tất cả các phiên bản xóa
Result Number Material Type Add to My Shelf Action Record Details and Options
1
Material Type:
Bài báo
Thêm vào Góc nghiên cứu

International Cooperation on Climate-friendly Technologies

Golombek, Rolf ; Hoel, Michael

Environmental and Resource Economics, 2011, Vol.49(4), pp.473-490 [Tạp chí có phản biện]

Springer Science & Business Media B.V.

ISSN: 0924-6460 ; E-ISSN: 1573-1502 ; DOI: 10.1007/s10640-010-9442-x

Toàn văn sẵn có

2
International Cooperation on Climate-friendly Technologies
Material Type:
Bài báo
Thêm vào Góc nghiên cứu

International Cooperation on Climate-friendly Technologies

Golombek, Rolf ; Hoel, Michael

Environmental and Resource Economics, 8/2011, Vol.49(4), pp.473-490 [Tạp chí có phản biện]

Springer (via CrossRef)

ISSN: 0924-6460 ; E-ISSN: 1573-1502 ; DOI: http://dx.doi.org/10.1007/s10640-010-9442-x

Toàn văn sẵn có

3
Material Type:
Bài báo
Thêm vào Góc nghiên cứu

International Cooperation on Climate-friendly Technologies

Golombek, Rolf ; Hoel, Michael

Environmental and Resource Economics, Aug 2011, Vol.49(4), pp.473-490 [Tạp chí có phản biện]

© ProQuest LLC All rights reserved

ISSN: 09246460 ; E-ISSN: 15731502 ; DOI: 10.1007/s10640-010-9442-x

Toàn văn sẵn có

4
Material Type:
Bài báo
Thêm vào Góc nghiên cứu

International Cooperation on Climate-friendly Technologies.(Report)

Golombek, Rolf ; Hoel, Michael

Environmental and Resource Economics, August, 2011, Vol.49(4), p.473(18) [Tạp chí có phản biện]

Cengage Learning, Inc.

ISSN: 0924-6460

Toàn văn sẵn có

Chủ đề của tôi

  1. Thiết lập

Refine Search Results

Mở rộng kết quả tìm kiếm

  1.   

Đang tìm Cơ sở dữ liệu bên ngoài...