skip to main content
Ngôn ngữ:
Giới hạn tìm kiếm: Giới hạn tìm kiếm: Dạng tài nguyên Hiển thị kết quả với: Hiển thị kết quả với: Chỉ mục
Lọc theo: Tất cả các phiên bản xóa
Result Number Material Type Add to My Shelf Action Record Details and Options
1
Material Type:
Bài báo
Thêm vào Góc nghiên cứu

INFLUENCE OF TECHNICAL PERFORMANCE ON LENGTH OF STAY AFTER CARDIAC SURGERY

Nathan, Meena ; Karamichalis, John ; Liu, Hua ; Del Nido, Pedro J. ; Pigula, Frank A. ; Thiagarajan, Ravi ; Bacha, Emile A.

Journal of the American College of Cardiology, April 5, 2011, Vol.57(14), p.E448 [Tạp chí có phản biện]

Cengage Learning, Inc.

ISSN: 0735-1097 ; DOI: 10.1016/S0735-1097(11)60448-8

Truy cập trực tuyến

2
Material Type:
Bài báo
Thêm vào Góc nghiên cứu

INFLUENCE OF TECHNICAL PERFORMANCE ON LENGTH OF STAY AFTER CARDIAC SURGERY

Nathan, Meena ; Karamichalis, John ; Liu, Hua ; Del Nido, Pedro J. ; Pigula, Frank A. ; Thiagarajan, Ravi ; Bacha, Emile A.

Journal of the American College of Cardiology, April 5, 2011, Vol.57(14), p.E448 [Tạp chí có phản biện]

Cengage Learning, Inc.

ISSN: 0735-1097 ; DOI: 10.1016/S0735-1097(11)60448-8

Truy cập trực tuyến

3
INFLUENCE OF TECHNICAL PERFORMANCE ON LENGTH OF STAY AFTER CARDIAC SURGERY
Material Type:
Bài báo
Thêm vào Góc nghiên cứu

INFLUENCE OF TECHNICAL PERFORMANCE ON LENGTH OF STAY AFTER CARDIAC SURGERY

Nathan, Meena ; Karamichalis, John ; Liu, Hua ; Del Nido, Pedro J. ; Pigula, Frank A. ; Thiagarajan, Ravi ; Bacha, Emile A.

Journal of the American College of Cardiology, 04/2011, Vol.57(14), S, p.E448 [Tạp chí có phản biện]

Elsevier (via CrossRef)

ISSN: 07351097 ; DOI: http://dx.doi.org/10.1016/S0735-1097(11)60448-8

Truy cập trực tuyến

4
Material Type:
Bài báo
Thêm vào Góc nghiên cứu

INFLUENCE OF TECHNICAL PERFORMANCE ON LENGTH OF STAY AFTER CARDIAC SURGERY

Nathan, Meena ; Karamichalis, John ; Liu, Hua ; Del Nido, Pedro J ; Pigula, Frank A ; Thiagarajan, Ravi ; Bacha, Emile A

Journal of the American College of Cardiology, 05 April 2011, Vol.57(14), pp.E448-E448 [Tạp chí có phản biện]

ScienceDirect Journals (Elsevier)

ISSN: 0735-1097 ; E-ISSN: 1558-3597 ; DOI: 10.1016/S0735-1097(11)60448-8

Truy cập trực tuyến

Chủ đề của tôi

  1. Thiết lập

Refine Search Results

Mở rộng kết quả tìm kiếm

  1.   

Đang tìm Cơ sở dữ liệu bên ngoài...