skip to main content
Ngôn ngữ:
Giới hạn tìm kiếm: Giới hạn tìm kiếm: Dạng tài nguyên Hiển thị kết quả với: Hiển thị kết quả với: Chỉ mục
Lọc theo: Tất cả các phiên bản xóa
Result Number Material Type Add to My Shelf Action Record Details and Options
1
Clinical status of duplex RNA
Material Type:
Bài báo
Thêm vào Góc nghiên cứu

Clinical status of duplex RNA

Watts, Jonathan K. ; Corey, David R.

Bioorganic & Medicinal Chemistry Letters, 06/2010, Vol.20(11), pp.3203-3207 [Tạp chí có phản biện]

Elsevier (via CrossRef)

ISSN: 0960894X ; DOI: http://dx.doi.org/10.1016/j.bmcl.2010.03.109

Truy cập trực tuyến

2
Material Type:
Bài báo
Thêm vào Góc nghiên cứu

Clinical status of duplex RNA

Watts, Jonathan K ; Corey, David R

Bioorganic & Medicinal Chemistry Letters, 01 June 2010, Vol.20(11), pp.3203-3207 [Tạp chí có phản biện]

ScienceDirect Journals (Elsevier)

ISSN: 0960-894X ; E-ISSN: 1464-3405 ; DOI: 10.1016/j.bmcl.2010.03.109

Truy cập trực tuyến

3
Material Type:
Bài báo
Thêm vào Góc nghiên cứu

Clinical status of duplex RNA

Watts, Jonathan K. ; Corey, David R.

Bioorganic & Medicinal Chemistry Letters, June 1, 2010, Vol.20(11), p.3203(5) [Tạp chí có phản biện]

Cengage Learning, Inc.

ISSN: 0960-894X

Truy cập trực tuyến

4
Material Type:
Bài báo
Thêm vào Góc nghiên cứu

Clinical status of duplex RNA

Watts, Jonathan K ; Corey, David R

Bioorganic & medicinal chemistry letters, 01 June 2010, Vol.20(11), pp.3203-7 [Tạp chí có phản biện]

MEDLINE/PubMed (U.S. National Library of Medicine)

E-ISSN: 1464-3405 ; PMID: 20399650 Version:1 ; DOI: 10.1016/j.bmcl.2010.03.109

Truy cập trực tuyến

Chủ đề của tôi

  1. Thiết lập

Refine Search Results

Mở rộng kết quả tìm kiếm

  1.   

Đang tìm Cơ sở dữ liệu bên ngoài...