skip to main content
Ngôn ngữ:
Giới hạn tìm kiếm: Giới hạn tìm kiếm: Dạng tài nguyên Hiển thị kết quả với: Hiển thị kết quả với: Chỉ mục
Lọc theo: Tất cả các phiên bản xóa
Result Number Material Type Add to My Shelf Action Record Details and Options
1
Material Type:
Bài báo
Thêm vào Góc nghiên cứu

Perceptron learning rule derived from spike-frequency adaptation and spike-time-dependent plasticity.(NEUROSCIENCE)(Author abstract)(Report)

D'souza, Prashanth ; Liu, Shih - Chii ; Hahnloser, Richard H. R.

Proceedings of the National Academy of Sciences of the United States, March 9, 2010, Vol.107(10), p.4722(6) [Tạp chí có phản biện]

Cengage Learning, Inc.

ISSN: 0027-8424

Truy cập trực tuyến

2
Perceptron learning rule derived from spike-frequency adaptation and spike-time-dependent plasticity
Material Type:
Bài báo
Thêm vào Góc nghiên cứu

Perceptron learning rule derived from spike-frequency adaptation and spike-time-dependent plasticity

D'Souza, P. ; Liu, S.-C. ; Hahnloser, R. H. R.

Proceedings of the National Academy of Sciences, 03/09/2010, Vol.107(10), pp.4722-4727 [Tạp chí có phản biện]

CrossRef

ISSN: 0027-8424 ; E-ISSN: 1091-6490 ; DOI: http://dx.doi.org/10.1073/pnas.0909394107

Truy cập trực tuyến

3
Material Type:
Bài báo
Thêm vào Góc nghiên cứu

Perceptron learning rule derived from spike-frequency adaptation and spike-time-dependent plasticity

D'Souza , Prashanth ; Liu , Shih-Chii ; Hahnloser , Richard H.R.

Proceedings of the National Academy of Sciences of the United States of America, 2010, Vol.107(10), pp.4722-4727 [Tạp chí có phản biện]

AGRIS (Food and Agriculture Organization of the United Nations)

ISSN: 0027-8424

Truy cập trực tuyến

4
Material Type:
Bài báo
Thêm vào Góc nghiên cứu

Perceptron learning rule derived from spike-frequency adaptation and spike-time-dependent plasticity

D'Souza, Prashanth ; Liu, Shih-Chii ; Hahnloser, Richard H R

Proceedings of the National Academy of Sciences of the United States of America, 09 March 2010, Vol.107(10), pp.4722-7 [Tạp chí có phản biện]

MEDLINE/PubMed (U.S. National Library of Medicine)

E-ISSN: 1091-6490 ; PMID: 20167805 Version:1 ; DOI: 10.1073/pnas.0909394107

Truy cập trực tuyến

Chủ đề của tôi

  1. Thiết lập

Refine Search Results

Mở rộng kết quả tìm kiếm

  1.   

Đang tìm Cơ sở dữ liệu bên ngoài...