skip to main content
Ngôn ngữ:
Giới hạn tìm kiếm: Giới hạn tìm kiếm: Dạng tài nguyên Hiển thị kết quả với: Hiển thị kết quả với: Chỉ mục
Lọc theo: Tất cả các phiên bản xóa
Result Number Material Type Add to My Shelf Action Record Details and Options
1
Interconversion Between Intestinal Stem Cell Populations in Distinct Niches
Material Type:
Bài báo
Thêm vào Góc nghiên cứu

Interconversion Between Intestinal Stem Cell Populations in Distinct Niches

Takeda, N. ; Jain, R. ; Leboeuf, M. R. ; Wang, Q. ; Lu, M. M. ; Epstein, J. A.

Science, 12/09/2011, Vol.334(6061), pp.1420-1424 [Tạp chí có phản biện]

American Association for the Advancement of Science (via CrossRef)

ISSN: 0036-8075 ; E-ISSN: 1095-9203 ; DOI: http://dx.doi.org/10.1126/science.1213214

Toàn văn sẵn có

2
Material Type:
Bài báo
Thêm vào Góc nghiên cứu

Interconversion between intestinal stem cell populations in distinct niches.(REPORTS)(Author abstract)(Report)

Takeda, Norifumi ; Jain, Rajan ; Leboeuf, Matthew R. ; Wang, Qiaohong ; Lu, Min Min ; Epstein, Jonathan A.

Science, Dec 9, 2011, Vol.334(6061), p.1420(5) [Tạp chí có phản biện]

Cengage Learning, Inc.

ISSN: 0036-8075

Toàn văn sẵn có

3
Material Type:
Bài báo
Thêm vào Góc nghiên cứu

Interconversion between intestinal stem cell populations in distinct niches.(REPORTS)(Author abstract)(Report)

Takeda, Norifumi ; Jain, Rajan ; Leboeuf, Matthew R. ; Wang, Qiaohong ; Lu, Min Min ; Epstein, Jonathan A.

Science, Dec 9, 2011, Vol.334(6061), p.1420(5) [Tạp chí có phản biện]

Cengage Learning, Inc.

ISSN: 0036-8075

Toàn văn sẵn có

4
Material Type:
Bài báo
Thêm vào Góc nghiên cứu

Interconversion between intestinal stem cell populations in distinct niches

Takeda, Norifumi ; Jain, Rajan ; Leboeuf, Matthew R ; Wang, Qiaohong ; Lu, Min Min ; Epstein, Jonathan A

Science (New York, N.Y.), 09 December 2011, Vol.334(6061), pp.1420-4 [Tạp chí có phản biện]

MEDLINE/PubMed (U.S. National Library of Medicine)

E-ISSN: 1095-9203 ; PMID: 22075725 Version:1 ; DOI: 10.1126/science.1213214

Toàn văn sẵn có

Chủ đề của tôi

  1. Thiết lập

Refine Search Results

Mở rộng kết quả tìm kiếm

  1.   

Đang tìm Cơ sở dữ liệu bên ngoài...