skip to main content
Ngôn ngữ:
Giới hạn tìm kiếm: Giới hạn tìm kiếm: Dạng tài nguyên Hiển thị kết quả với: Hiển thị kết quả với: Chỉ mục
Lọc theo: Tất cả các phiên bản xóa
Result Number Material Type Add to My Shelf Action Record Details and Options
1
Material Type:
Bài báo
Thêm vào Góc nghiên cứu

Hierarchical representation of complex systems for supporting human decision making.(Report)

Gentil, S. ; Montmain, J.

Advanced Engineering Informatics, July, 2004, Vol.18(3), p.143(17) [Tạp chí có phản biện]

Cengage Learning, Inc.

ISSN: 1474-0346

Truy cập trực tuyến

2
Hierarchical representation of complex systems for supporting human decision making
Material Type:
Bài báo
Thêm vào Góc nghiên cứu

Hierarchical representation of complex systems for supporting human decision making

Gentil, S. ; Montmain, J.

Advanced Engineering Informatics, 7/2004, Vol.18(3), pp.143-159 [Tạp chí có phản biện]

Elsevier (via CrossRef)

ISSN: 14740346 ; DOI: http://dx.doi.org/10.1016/j.aei.2004.10.001

Truy cập trực tuyến

3
Material Type:
Bài báo
Thêm vào Góc nghiên cứu

Hierarchical representation of complex systems for supporting human decision making

Gentil, S ; Montmain, J

Advanced Engineering Informatics, 2004, Vol.18(3), pp.143-159 [Tạp chí có phản biện]

ScienceDirect Journals (Elsevier)

ISSN: 1474-0346 ; E-ISSN: 1873-5320 ; DOI: 10.1016/j.aei.2004.10.001

Truy cập trực tuyến

4
Material Type:
Bài báo
Thêm vào Góc nghiên cứu

Hierarchical representation of complex systems for supporting human decision making

Gentil, S ; Montmain, J; Montmain, Jacky (Editor)

Advanced Engineering Informatics, July 2004, Vol.18(3), pp.143-159 [Tạp chí có phản biện]

Hyper Article en Ligne (CCSd)

ISSN: 1474-0346 ; E-ISSN: 1873-5320 ; DOI: 10.1016/j.aei.2004.10.001

Truy cập trực tuyến

Chủ đề của tôi

  1. Thiết lập

Refine Search Results

Mở rộng kết quả tìm kiếm

  1.   

Đang tìm Cơ sở dữ liệu bên ngoài...