skip to main content
Ngôn ngữ:
Giới hạn tìm kiếm: Giới hạn tìm kiếm: Dạng tài nguyên Hiển thị kết quả với: Hiển thị kết quả với: Chỉ mục
Lọc theo: Tất cả các phiên bản xóa
Result Number Material Type Add to My Shelf Action Record Details and Options
1
Material Type:
Bài báo
Thêm vào Góc nghiên cứu

Structural insights into RNA duplexes with multiple 2΄-5΄-linkages

Shen, Fusheng ; Luo, Zhipu ; Liu, Hehua ; Wang, Rui ; Zhang, Shenglong ; Gan, Jianhua ; Sheng, Jia

Nucleic Acids Research, 2017, Vol.45(6), p.3537-3546 [Tạp chí có phản biện]

U.S. National Library of Medicine (NIH/NLM)

ISSN: 0305-1048 ; E-ISSN: 1362-4962 ; DOI: 10.1093/nar/gkw1307 ; PMCID: 5389462 ; PMID: 28034958

Truy cập trực tuyến

2
Structural insights into RNA duplexes with multiple 2′-5′-linkages
Material Type:
Bài báo
Thêm vào Góc nghiên cứu

Structural insights into RNA duplexes with multiple 2′-5′-linkages

Shen, Fusheng ; Luo, Zhipu ; Liu, Hehua ; Wang, Rui ; Zhang, Shenglong ; Gan, Jianhua ; Sheng, Jia

Nucleic Acids Research, 12/29/2016, p.gkw1307 [Tạp chí có phản biện]

Oxford University Press (via CrossRef)

ISSN: 0305-1048 ; E-ISSN: 1362-4962 ; DOI: http://dx.doi.org/10.1093/nar/gkw1307

Truy cập trực tuyến

3
Material Type:
Bài báo
Thêm vào Góc nghiên cứu

Structural insights into RNA duplexes with multiple 2΄-5΄-linkages

Shen, Fusheng ; Luo, Zhipu ; Liu, Hehua ; Wang, Rui ; Zhang, Shenglong ; Gan, Jianhua ; Sheng, Jia

Nucleic acids research, 07 April 2017, Vol.45(6), pp.3537-3546 [Tạp chí có phản biện]

MEDLINE/PubMed (U.S. National Library of Medicine)

E-ISSN: 1362-4962 ; PMID: 28034958 Version:1 ; DOI: 10.1093/nar/gkw1307

Truy cập trực tuyến

Chủ đề của tôi

  1. Thiết lập

Refine Search Results

Mở rộng kết quả tìm kiếm

  1.   

Đang tìm Cơ sở dữ liệu bên ngoài...