skip to main content
Ngôn ngữ:
Giới hạn tìm kiếm: Giới hạn tìm kiếm: Dạng tài nguyên Hiển thị kết quả với: Hiển thị kết quả với: Chỉ mục
Lọc theo: Tất cả các phiên bản xóa
Result Number Material Type Add to My Shelf Action Record Details and Options
1
Individualized Approach in the Management of Patients With Hypoplastic Left Heart Syndrome (HLHS)
Material Type:
Bài báo
Thêm vào Góc nghiên cứu

Individualized Approach in the Management of Patients With Hypoplastic Left Heart Syndrome (HLHS)

Bacha, Emile A.

Seminars in Thoracic and Cardiovascular Surgery: Pediatric Cardiac Surgery Annual, 1/2013, Vol.16(1), pp.3-6 [Tạp chí có phản biện]

Elsevier (via CrossRef)

ISSN: 10929126 ; DOI: http://dx.doi.org/10.1053/j.pcsu.2013.01.001

Truy cập trực tuyến

2
Material Type:
Bài báo
Thêm vào Góc nghiên cứu

Individualized approach in the management of patients with hypoplastic left heart syndrome (HLHS)

Bacha, Emile A

Seminars in thoracic and cardiovascular surgery. Pediatric cardiac surgery annual, 2013, Vol.16(1), pp.3-6 [Tạp chí có phản biện]

MEDLINE/PubMed (U.S. National Library of Medicine)

ISSN: 1092-9126 ; PMID: 23561811 Version:1 ; DOI: 10.1053/j.pcsu.2013.01.001

Truy cập trực tuyến

3
Material Type:
Bài báo
Thêm vào Góc nghiên cứu

Individualized Approach in the Management of Patients With Hypoplastic Left Heart Syndrome (HLHS)

Bacha, Emile A

Seminars in Thoracic and Cardiovascular Surgery: Pediatric Cardiac Surgery Annual, 2013, Vol.16(1), pp.3-6 [Tạp chí có phản biện]

ScienceDirect Journals (Elsevier)

ISSN: 1092-9126 ; DOI: 10.1053/j.pcsu.2013.01.001

Truy cập trực tuyến

Chủ đề của tôi

  1. Thiết lập

Refine Search Results

Mở rộng kết quả tìm kiếm

  1.   

Đang tìm Cơ sở dữ liệu bên ngoài...