skip to main content
Ngôn ngữ:
Giới hạn tìm kiếm: Giới hạn tìm kiếm: Dạng tài nguyên Hiển thị kết quả với: Hiển thị kết quả với: Chỉ mục
Lọc theo: Tất cả các phiên bản xóa
Result Number Material Type Add to My Shelf Action Record Details and Options
1
Eclogitic Diamond Formation at Jwaneng: No Room for a Recycled Component
Material Type:
Bài báo
Thêm vào Góc nghiên cứu

Eclogitic Diamond Formation at Jwaneng: No Room for a Recycled Component

Cartigny, P.

Science, 5/29/1998, Vol.280(5368), pp.1421-1424 [Tạp chí có phản biện]

American Association for the Advancement of Science (via CrossRef)

ISSN: 00368075 ; E-ISSN: 10959203 ; DOI: http://dx.doi.org/10.1126/science.280.5368.1421

Truy cập trực tuyến

2
Material Type:
Bài báo
Thêm vào Góc nghiên cứu

Eclogitic diamond formation at Jwaneng: no room for a recycled component

Cartigny, Pierre

Science, May 29, 1998, Vol.280(5368), p.1421(4) [Tạp chí có phản biện]

Cengage Learning, Inc.

ISSN: 0036-8075

Truy cập trực tuyến

3
Material Type:
Bài báo
Thêm vào Góc nghiên cứu

Eclogitic diamond formation at Jwaneng: no room for a recycled component

Cartigny, Pierre

Science, May 29, 1998, Vol.280(5368), p.1421(4) [Tạp chí có phản biện]

Cengage Learning, Inc.

ISSN: 0036-8075

Truy cập trực tuyến

4
Material Type:
Bài báo
Thêm vào Góc nghiên cứu

Eclogitic diamond formation at jwaneng: No room for a recycled component

Cartigny ; Harris ; Javoy

Science (New York, N.Y.), 29 May 1998, Vol.280(5368), pp.1421-4 [Tạp chí có phản biện]

MEDLINE/PubMed (U.S. National Library of Medicine)

E-ISSN: 1095-9203 ; PMID: 9603728 Version:1

Truy cập trực tuyến

Chủ đề của tôi

  1. Thiết lập

Refine Search Results

Mở rộng kết quả tìm kiếm

  1.   

Đang tìm Cơ sở dữ liệu bên ngoài...