skip to main content
Ngôn ngữ:
Giới hạn tìm kiếm: Giới hạn tìm kiếm: Dạng tài nguyên Hiển thị kết quả với: Hiển thị kết quả với: Chỉ mục
Lọc theo: Tất cả các phiên bản xóa
Result Number Material Type Add to My Shelf Action Record Details and Options
1
Material Type:
Bài báo
Thêm vào Góc nghiên cứu

The Study on Air Pollution with Nickel and Vanadium in Croatia by Using Moss Biomonitoring and ICP-AES

Vučković, Ivana ; Špirić, Zdravko ; Stafilov, Trajče ; Kušan, Vladimir ; Bačeva, Katerina

Bulletin of Environmental Contamination and Toxicology, 2013, Vol.91(4), pp.481-487 [Tạp chí có phản biện]

Springer Science & Business Media B.V.

ISSN: 0007-4861 ; E-ISSN: 1432-0800 ; DOI: 10.1007/s00128-013-1067-7

Toàn văn sẵn có

2
The Study on Air Pollution with Nickel and Vanadium in Croatia by Using Moss Biomonitoring and ICP-AES
Material Type:
Bài báo
Thêm vào Góc nghiên cứu

The Study on Air Pollution with Nickel and Vanadium in Croatia by Using Moss Biomonitoring and ICP-AES

Vučković, Ivana ; Špirić, Zdravko ; Stafilov, Trajče ; Kušan, Vladimir ; Bačeva, Katerina

Bulletin of Environmental Contamination and Toxicology, 10/2013, Vol.91(4), pp.481-487 [Tạp chí có phản biện]

Springer (via CrossRef)

ISSN: 0007-4861 ; E-ISSN: 1432-0800 ; DOI: http://dx.doi.org/10.1007/s00128-013-1067-7

Toàn văn sẵn có

3
Material Type:
Bài báo
Thêm vào Góc nghiên cứu

The study on air pollution with nickel and vanadium in Croatia by using moss biomonitoring and ICP-AES

Vučković, Ivana ; Špirić, Zdravko ; Stafilov, Trajče ; Kušan, Vladimir ; Bačeva, Katerina

Bulletin of environmental contamination and toxicology, October 2013, Vol.91(4), pp.481-7 [Tạp chí có phản biện]

MEDLINE/PubMed (U.S. National Library of Medicine)

E-ISSN: 1432-0800 ; PMID: 23884171 Version:1 ; DOI: 10.1007/s00128-013-1067-7

Toàn văn sẵn có

4
Material Type:
Bài báo
Thêm vào Góc nghiên cứu

The Study on Air Pollution with Nickel and Vanadium in Croatia by Using Moss Biomonitoring and ICP-AES.(Report)

Vuckovic, Ivana ; Spiric, Zdravko ; Stafilov, Trajce ; Kusan, Vladimir ; Baceva, Katerina

Bulletin of Environmental Contamination and Toxicology, Oct, 2013, Vol.91(4), p.481(7) [Tạp chí có phản biện]

Cengage Learning, Inc.

ISSN: 0007-4861

Toàn văn sẵn có

5
Material Type:
Bài báo
Thêm vào Góc nghiên cứu

The Study on Air Pollution with Nickel and Vanadium in Croatia by Using Moss Biomonitoring and ICP-AES.(Report)

Vuckovic, Ivana ; Spiric, Zdravko ; Stafilov, Trajce ; Kusan, Vladimir ; Baceva, Katerina

Bulletin of Environmental Contamination and Toxicology, Oct, 2013, Vol.91(4), p.481(7) [Tạp chí có phản biện]

Cengage Learning, Inc.

ISSN: 0007-4861

Toàn văn sẵn có

Chủ đề của tôi

  1. Thiết lập

Refine Search Results

Mở rộng kết quả tìm kiếm

  1.   

Đang tìm Cơ sở dữ liệu bên ngoài...