skip to main content
Ngôn ngữ:
Giới hạn tìm kiếm: Giới hạn tìm kiếm: Dạng tài nguyên Hiển thị kết quả với: Hiển thị kết quả với: Chỉ mục
Lọc theo: Tất cả các phiên bản xóa
Result Number Material Type Add to My Shelf Action Record Details and Options
1
Material Type:
Bài báo
Thêm vào Góc nghiên cứu

Ubiquitous auction learning system with TELD (Teaching by Examples and Learning by Doing) approach: A quasi-experimental study.(Report)(Author abstract)

Kong, Xiang T.R. ; Chen, G.W. ; Huang, George Q. ; Luo, Hao

Computers & Education, 2017, Vol.111, p.144(14) [Tạp chí có phản biện]

Cengage Learning, Inc.

ISSN: 0360-1315 ; DOI: 10.1016/j.compedu.2017.04.009

Toàn văn sẵn có

2
Ubiquitous auction learning system with TELD (Teaching by Examples and Learning by Doing) approach: A quasi-experimental study
Material Type:
Bài báo
Thêm vào Góc nghiên cứu

Ubiquitous auction learning system with TELD (Teaching by Examples and Learning by Doing) approach: A quasi-experimental study

Kong, Xiang T.R. ; Chen, G.W. ; Huang, George Q. ; Luo, Hao

Computers & Education, 08/2017, Vol.111, C, pp.144-157 [Tạp chí có phản biện]

Elsevier (via CrossRef)

ISSN: 03601315 ; DOI: http://dx.doi.org/10.1016/j.compedu.2017.04.009

Toàn văn sẵn có

3
Material Type:
Bài báo
Thêm vào Góc nghiên cứu

Ubiquitous auction learning system with TELD (Teaching by Examples and Learning by Doing) approach: A quasi-experimental study

Kong, Xiang T.R ; Chen, G.W ; Huang, George Q ; Luo, Hao

Computers & Education, August 2017, Vol.111, pp.144-157 [Tạp chí có phản biện]

ScienceDirect Journals (Elsevier)

ISSN: 0360-1315 ; E-ISSN: 1873-782X ; DOI: 10.1016/j.compedu.2017.04.009

Toàn văn sẵn có

Chủ đề của tôi

  1. Thiết lập

Refine Search Results

Mở rộng kết quả tìm kiếm

  1.   

Đang tìm Cơ sở dữ liệu bên ngoài...