skip to main content
Ngôn ngữ:
Giới hạn tìm kiếm: Giới hạn tìm kiếm: Dạng tài nguyên Hiển thị kết quả với: Hiển thị kết quả với: Chỉ mục
Lọc theo: Tất cả các phiên bản xóa
Result Number Material Type Add to My Shelf Action Record Details and Options
1
Influence of water-reducing admixtures on the mechanical performance of recycled concrete
Material Type:
Bài báo
Thêm vào Góc nghiên cứu

Influence of water-reducing admixtures on the mechanical performance of recycled concrete

Barbudo, Auxi ; de Brito, Jorge ; Evangelista, Luís ; Bravo, Miguel ; Agrela, Francisco

Journal of Cleaner Production, 11/2013, Vol.59, C, pp.93-98 [Tạp chí có phản biện]

Elsevier (via CrossRef)

ISSN: 09596526 ; DOI: http://dx.doi.org/10.1016/j.jclepro.2013.06.022

Truy cập trực tuyến

2
Material Type:
Bài báo
Thêm vào Góc nghiên cứu

Influence of water-reducing admixtures on the mechanical performance of recycled concrete

Barbudo, Auxi ; de Brito, Jorge ; Evangelista, Luís ; Bravo, Miguel ; Agrela, Francisco

Journal of Cleaner Production, 15 November 2013, Vol.59, pp.93-98 [Tạp chí có phản biện]

ScienceDirect Journals (Elsevier)

ISSN: 0959-6526 ; E-ISSN: 1879-1786 ; DOI: 10.1016/j.jclepro.2013.06.022

Truy cập trực tuyến

Chủ đề của tôi

  1. Thiết lập

Refine Search Results

Mở rộng kết quả tìm kiếm

  1.   

Đang tìm Cơ sở dữ liệu bên ngoài...