skip to main content
Ngôn ngữ:
Giới hạn tìm kiếm: Giới hạn tìm kiếm: Dạng tài nguyên Hiển thị kết quả với: Hiển thị kết quả với: Chỉ mục
Lọc theo: Tất cả các phiên bản xóa
Result Number Material Type Add to My Shelf Action Record Details and Options
1
General practitioners’ preferences for the organisation of primary care: A discrete choice experiment
Material Type:
Bài báo
Thêm vào Góc nghiên cứu

General practitioners’ preferences for the organisation of primary care: A discrete choice experiment

Pedersen, Line Bjørnskov ; Kjær, Trine ; Kragstrup, Jakob ; Gyrd-Hansen, Dorte

Health Policy, 08/2012, Vol.106(3), pp.246-256 [Tạp chí có phản biện]

Elsevier (via CrossRef)

ISSN: 01688510 ; DOI: http://dx.doi.org/10.1016/j.healthpol.2012.03.006

Truy cập trực tuyến

2
Material Type:
Bài báo
Thêm vào Góc nghiên cứu

General practitioners’ preferences for the organisation of primary care: A discrete choice experiment

Pedersen, Line Bjørnskov ; Kjær, Trine ; Kragstrup, Jakob ; Gyrd-Hansen, Dorte

Health policy, August 2012, Vol.106(3), pp.246-256 [Tạp chí có phản biện]

ScienceDirect Journals (Elsevier)

ISSN: 0168-8510 ; E-ISSN: 1872-6054 ; DOI: 10.1016/j.healthpol.2012.03.006

Truy cập trực tuyến

3
Material Type:
Bài báo
Thêm vào Góc nghiên cứu

General practitioners' preferences for the organisation of primary care: a discrete choice experiment

Pedersen, Line Bjørnskov ; Kjær, Trine ; Kragstrup, Jakob ; Gyrd-Hansen, Dorte

Health policy (Amsterdam, Netherlands), August 2012, Vol.106(3), pp.246-56 [Tạp chí có phản biện]

MEDLINE/PubMed (U.S. National Library of Medicine)

E-ISSN: 1872-6054 ; PMID: 22487317 Version:1 ; DOI: 10.1016/j.healthpol.2012.03.006

Truy cập trực tuyến

Chủ đề của tôi

  1. Thiết lập

Refine Search Results

Mở rộng kết quả tìm kiếm

  1.   

Đang tìm Cơ sở dữ liệu bên ngoài...