skip to main content
Ngôn ngữ:
Giới hạn tìm kiếm: Giới hạn tìm kiếm: Dạng tài nguyên Hiển thị kết quả với: Hiển thị kết quả với: Chỉ mục
Lọc theo: Tất cả các phiên bản xóa
Result Number Material Type Add to My Shelf Action Record Details and Options
1
Insights into cancer biology through next-generation sequencing
Material Type:
Bài báo
Thêm vào Góc nghiên cứu

Insights into cancer biology through next-generation sequencing

Nik-Zainal, S.

Clinical Medicine, 12/01/2014, Vol.14(Suppl_6), pp.s71-s77 [Tạp chí có phản biện]

CrossRef

ISSN: 1470-2118 ; E-ISSN: 1473-4893 ; DOI: http://dx.doi.org/10.7861/clinmedicine.14-6-s71

Toàn văn sẵn có

2
Material Type:
Bài báo
Thêm vào Góc nghiên cứu

Insights into cancer biology through next-generation sequencing

Nik-Zainal, Serena

Clinical medicine (London, England), December 2014, Vol.14 Suppl 6, pp.s71-7 [Tạp chí có phản biện]

MEDLINE/PubMed (U.S. National Library of Medicine)

E-ISSN: 1473-4893 ; PMID: 25468925 Version:1 ; DOI: 10.7861/clinmedicine.14-6-s71

Toàn văn sẵn có

Chủ đề của tôi

  1. Thiết lập

Refine Search Results

Mở rộng kết quả tìm kiếm

  1.   

Đang tìm Cơ sở dữ liệu bên ngoài...