skip to main content
Ngôn ngữ:
Giới hạn tìm kiếm: Giới hạn tìm kiếm: Dạng tài nguyên Hiển thị kết quả với: Hiển thị kết quả với: Chỉ mục
Lọc theo: Tất cả các phiên bản xóa
Result Number Material Type Add to My Shelf Action Record Details and Options
1
Material Type:
Bài báo
Thêm vào Góc nghiên cứu

Changing Versus Protecting the Status Quo: Why Men and Women Engage in Different Types of Action on Behalf of Women

Radke, Helena ; Hornsey, Matthew ; Barlow, Fiona

Sex Roles, 2018, Vol.79(9), pp.505-518 [Tạp chí có phản biện]

Springer Science & Business Media B.V.

ISSN: 0360-0025 ; E-ISSN: 1573-2762 ; DOI: 10.1007/s11199-017-0884-2

Toàn văn sẵn có

2
Material Type:
Bài báo
Thêm vào Góc nghiên cứu

Changing Versus Protecting the Status Quo: Why Men and Women Engage in Different Types of Action on Behalf of Women.(Report)

Radke, Helena R. M. ; Hornsey, Matthew J. ; Barlow, Fiona Kate

Sex Roles: A Journal of Research, 2018, Vol.79(9-10), p.505(14) [Tạp chí có phản biện]

Cengage Learning, Inc.

ISSN: 0360-0025 ; DOI: 10.1007/s11199-017-0884-2

Toàn văn sẵn có

3
Changing Versus Protecting the Status Quo: Why Men and Women Engage in Different Types of Action on Behalf of Women
Material Type:
Bài báo
Thêm vào Góc nghiên cứu

Changing Versus Protecting the Status Quo: Why Men and Women Engage in Different Types of Action on Behalf of Women

Radke, Helena R. M. ; Hornsey, Matthew J. ; Barlow, Fiona Kate

Sex Roles, 11/2018, Vol.79(9-10), pp.505-518 [Tạp chí có phản biện]

Springer (via CrossRef)

ISSN: 0360-0025 ; E-ISSN: 1573-2762 ; DOI: http://dx.doi.org/10.1007/s11199-017-0884-2

Toàn văn sẵn có

Chủ đề của tôi

  1. Thiết lập

Refine Search Results

Mở rộng kết quả tìm kiếm

  1.   

Đang tìm Cơ sở dữ liệu bên ngoài...