skip to main content
Ngôn ngữ:
Giới hạn tìm kiếm: Giới hạn tìm kiếm: Dạng tài nguyên Hiển thị kết quả với: Hiển thị kết quả với: Chỉ mục
Lọc theo: Tất cả các phiên bản xóa
Result Number Material Type Add to My Shelf Action Record Details and Options
1
Material Type:
Bài báo
Thêm vào Góc nghiên cứu

The repetition-break plot structure makes effective television advertisements.(Report)

Loewenstein, Jeffrey ; Raghunathan, Rajagopal ; Heath, Chip

Journal of Marketing, Sept, 2011, Vol.75(5), p.105(15) [Tạp chí có phản biện]

Cengage Learning, Inc.

ISSN: 0022-2429

Toàn văn sẵn có

2
Material Type:
Bài báo
Thêm vào Góc nghiên cứu

The Repetition-Break Plot Structure Makes Effective Television Advertisements

Loewenstein, Jeffrey ; Raghunathan, Rajagopal ; Heath, Chip

Journal of Marketing, 1 September 2011, Vol.75(5), pp.105-119 [Tạp chí có phản biện]

Archival Journals (JSTOR)

ISSN: 00222429

Toàn văn sẵn có

3
Material Type:
Bài báo
Thêm vào Góc nghiên cứu

The Repetition-Break Plot Structure Makes Effective Television Advertisements

Loewenstein, Jeffrey ; Raghunathan, Rajagopal ; Heath, Chip

Journal of Marketing, 1 September 2011, Vol.75(5), pp.105-119 [Tạp chí có phản biện]

Archival Journals (JSTOR)

ISSN: 00222429

Toàn văn sẵn có

4
Material Type:
Bài báo
Thêm vào Góc nghiên cứu

The Repetition-Break Plot Structure Makes Effective Television Advertisements

Loewenstein, Jeffrey ; Raghunathan, Rajagopal ; Heath, Chip

Journal of Marketing, 1 September 2011, Vol.75(5), pp.105-119 [Tạp chí có phản biện]

Archival Journals (JSTOR)

ISSN: 00222429

Toàn văn sẵn có

5
Material Type:
Bài báo
Thêm vào Góc nghiên cứu

The Repetition-Break Plot Structure Makes Effective Television Advertisements

Loewenstein, Jeffrey ; Raghunathan, Rajagopal ; Heath, Chip

Journal of Marketing, Sep 2011, Vol.75(5), p.105 [Tạp chí có phản biện]

© ProQuest LLC All rights reserved

ISSN: 00222429 ; E-ISSN: 15477185 ; DOI: 10.1509/jmkg.75.5.105

Toàn văn sẵn có

6
The Repetition-Break Plot Structure Makes Effective Television Advertisements
Material Type:
Bài báo
Thêm vào Góc nghiên cứu

The Repetition-Break Plot Structure Makes Effective Television Advertisements

Loewenstein, Jeffrey ; Raghunathan, Rajagopal ; Heath, Chip

Journal of Marketing, 09/2011, Vol.75(5), pp.105-119 [Tạp chí có phản biện]

CrossRef

ISSN: 0022-2429 ; E-ISSN: 1547-7185 ; DOI: http://dx.doi.org/10.1509/jmkg.75.5.105

Toàn văn sẵn có

7
Material Type:
Bài báo
Thêm vào Góc nghiên cứu

The repetition-break plot structure makes effective television advertisements

Loewenstein, Jeffrey; Heath, Chip ; Raghunathan, Rajagopal

Journal of marketing, 2011, Vol.75(5), pp. 105-119 [Tạp chí có phản biện]

Deutsche Zentralbibliothek für Wirtschaftswissenschaften

ISSN: 0022-2429

Toàn văn sẵn có

Chủ đề của tôi

  1. Thiết lập

Refine Search Results

Mở rộng kết quả tìm kiếm

  1.   

Đang tìm Cơ sở dữ liệu bên ngoài...