skip to main content
Ngôn ngữ:
Giới hạn tìm kiếm: Giới hạn tìm kiếm: Dạng tài nguyên Hiển thị kết quả với: Hiển thị kết quả với: Chỉ mục
Lọc theo: Tất cả các phiên bản xóa
Result Number Material Type Add to My Shelf Action Record Details and Options
1
Guest Editors' Introduction to the Special Section on Exception Handling: From Requirements to Software Maintenance
Material Type:
Bài báo
Thêm vào Góc nghiên cứu

Guest Editors' Introduction to the Special Section on Exception Handling: From Requirements to Software Maintenance

Garcia, Alessandro ; Romanovsky, Alexander ; Issarny, Valerie

IEEE Transactions on Software Engineering, 03/2010, Vol.36(2), pp.147-149 [Tạp chí có phản biện]

IEEE (via CrossRef)

ISSN: 0098-5589 ; DOI: http://dx.doi.org/10.1109/TSE.2010.45

Toàn văn sẵn có

2
Material Type:
Bài báo
Thêm vào Góc nghiên cứu

Guest Editors' Introduction to the Special Section on Exception Handling: From Requirements to Software Maintenance

Garcia, Alessandro ; Romanovsky, Alexander ; Issarny, Valerie

IEEE Transactions on Software Engineering, Mar/Apr 2010, Vol.36(2), pp.147-149 [Tạp chí có phản biện]

© ProQuest LLC All rights reserved

ISSN: 00985589 ; E-ISSN: 19393520 ; DOI: 10.1109/TSE.2010.45

Toàn văn sẵn có

Chủ đề của tôi

  1. Thiết lập

Refine Search Results

Mở rộng kết quả tìm kiếm

  1.   

Đang tìm Cơ sở dữ liệu bên ngoài...