skip to main content
Ngôn ngữ:
Giới hạn tìm kiếm: Giới hạn tìm kiếm: Dạng tài nguyên Hiển thị kết quả với: Hiển thị kết quả với: Chỉ mục
Lọc theo: Tất cả các phiên bản xóa
Result Number Material Type Add to My Shelf Action Record Details and Options
1
Creating a Model of an Operator of a Simulator Complex using Commonsense Reasoning
Material Type:
Kỷ yếu hội nghị
Thêm vào Góc nghiên cứu

Creating a Model of an Operator of a Simulator Complex using Commonsense Reasoning

Speshilov, Konstantin ; Khabarov, Valeriy

Procedia Engineering, 2017, Vol.178, C, pp.394-400 [Tạp chí có phản biện]

Elsevier (via CrossRef)

ISSN: 18777058 ; DOI: http://dx.doi.org/10.1016/j.proeng.2017.01.074

Toàn văn sẵn có

2
Material Type:
Kỷ yếu hội nghị
Thêm vào Góc nghiên cứu

Creating a Model of an Operator of a Simulator Complex using Commonsense Reasoning

Speshilov, Konstantin ; Khabarov, Valeriy

Procedia Engineering, 2017, Vol.178, pp.394-400 [Tạp chí có phản biện]

ScienceDirect Journals (Elsevier)

ISSN: 1877-7058 ; E-ISSN: 1877-7058 ; DOI: 10.1016/j.proeng.2017.01.074

Toàn văn sẵn có

3
Material Type:
Kỷ yếu hội nghị
Thêm vào Góc nghiên cứu

Creating a Model of an Operator of a Simulator Complex using Commonsense Reasoning.(Author abstract)

Speshilov, Konstantin ; Khabarov, Valeriy

Procedia Engineering, Jan 1, 2017, Vol.177, p.394 [Tạp chí có phản biện]

Cengage Learning, Inc.

DOI: 10.1016/j.proeng.2017.01.074

Toàn văn sẵn có

Chủ đề của tôi

  1. Thiết lập

Refine Search Results

Mở rộng kết quả tìm kiếm

  1.   

Đang tìm Cơ sở dữ liệu bên ngoài...