skip to main content
Ngôn ngữ:
Giới hạn tìm kiếm: Giới hạn tìm kiếm: Dạng tài nguyên Hiển thị kết quả với: Hiển thị kết quả với: Chỉ mục
Lọc theo: Tất cả các phiên bản xóa
Result Number Material Type Add to My Shelf Action Record Details and Options
1
Material Type:
Bài báo
Thêm vào Góc nghiên cứu

Cancer mortality‐to‐incidence ratios in Georgia

Wagner, Sara E. ; Hurley, Deborah M. ; Hébert, James R. ; Mcnamara, Chrissy ; Bayakly, A. Rana ; Vena, John E.

Cancer, 15 August 2012, Vol.118(16), pp.4032-4045 [Tạp chí có phản biện]

John Wiley & Sons, Inc.

ISSN: 0008-543X ; E-ISSN: 1097-0142 ; DOI: 10.1002/cncr.26728

Toàn văn sẵn có

2
Cancer mortality-to-incidence ratios in Georgia: Describing racial cancer disparities and potential geographic determinants
Material Type:
Bài báo
Thêm vào Góc nghiên cứu

Cancer mortality-to-incidence ratios in Georgia: Describing racial cancer disparities and potential geographic determinants

Wagner, Sara E. ; Hurley, Deborah M. ; Hébert, James R. ; Mcnamara, Chrissy ; Bayakly, A. Rana ; Vena, John E.

Cancer, 08/15/2012, Vol.118(16), pp.4032-4045 [Tạp chí có phản biện]

Wiley (via CrossRef)

DOI: http://dx.doi.org/10.1002/cncr.26728

Toàn văn sẵn có

3
Material Type:
Bài báo
Thêm vào Góc nghiên cứu

Cancer mortality-to-incidence ratios in Georgia.(Report)

Wagner, Sara E. ; Hurley, Deborah M. ; Hebert, James R. ; Mcnamara, Chrissy ; Rana Bayakly, A. ; Vena, John E.

Cancer, August 15, 2012, Vol.118(16), p.4032(13) [Tạp chí có phản biện]

Cengage Learning, Inc.

ISSN: 0008-543X

Toàn văn sẵn có

4
Material Type:
Bài báo
Thêm vào Góc nghiên cứu

Cancer mortality-to-incidence ratios in Georgia.(Report)

Wagner, Sara E. ; Hurley, Deborah M. ; Hebert, James R. ; Mcnamara, Chrissy ; Rana Bayakly, A. ; Vena, John E.

Cancer, August 15, 2012, Vol.118(16), p.4032(13) [Tạp chí có phản biện]

Cengage Learning, Inc.

ISSN: 0008-543X

Toàn văn sẵn có

5
Material Type:
Bài báo
Thêm vào Góc nghiên cứu

Cancer mortality-to-incidence ratios in Georgia: describing racial cancer disparities and potential geographic determinants

Wagner, Sara E ; Hurley, Deborah M ; Hébert, James R ; Mcnamara, Chrissy ; Bayakly, A Rana ; Vena, John E

Cancer, 15 August 2012, Vol.118(16), pp.4032-45 [Tạp chí có phản biện]

MEDLINE/PubMed (U.S. National Library of Medicine)

E-ISSN: 1097-0142 ; PMID: 22294294 Version:1 ; DOI: 10.1002/cncr.26728

Toàn văn sẵn có

Chủ đề của tôi

  1. Thiết lập

Refine Search Results

Mở rộng kết quả tìm kiếm

  1.   

Đang tìm Cơ sở dữ liệu bên ngoài...