skip to main content
Ngôn ngữ:
Primo Advanced Search
Primo Advanced Search Query Term
Primo Advanced Search Query Term
Primo Advanced Search prefilters
Lọc theo: Tất cả các phiên bản xóa
Result Number Material Type Add to My Shelf Action Record Details and Options
1
Kinematics and EMG activity associated with perturbed gait in children with Cerebral Palsy
Material Type:
Bài báo
Thêm vào Góc nghiên cứu

Kinematics and EMG activity associated with perturbed gait in children with Cerebral Palsy

Petrarca, M. ; Colazza, A. ; Carniel, S. ; Patanè, F. ; Castelli, E. ; Cappa, P.

Gait & Posture, 6/2012, Vol.36, S1, p.S55 [Tạp chí có phản biện]

Elsevier (via CrossRef)

ISSN: 09666362 ; DOI: http://dx.doi.org/10.1016/j.gaitpost.2011.10.273

Toàn văn sẵn có

2
Material Type:
Bài báo
Thêm vào Góc nghiên cứu

Kinematics and EMG activity associated with perturbed gait in children with Cerebral Palsy

Petrarca, M ; Colazza, A ; Carniel, S ; Patanè, F ; Castelli, E ; Cappa, P

Gait & Posture, June 2012, Vol.36, pp.S55-S55 [Tạp chí có phản biện]

ScienceDirect Journals (Elsevier)

ISSN: 0966-6362 ; E-ISSN: 1879-2219 ; DOI: 10.1016/j.gaitpost.2011.10.273

Toàn văn sẵn có

Chủ đề của tôi

  1. Thiết lập

Refine Search Results

Mở rộng kết quả tìm kiếm

  1.   

Đang tìm Cơ sở dữ liệu bên ngoài...