skip to main content
Ngôn ngữ:
Giới hạn tìm kiếm: Giới hạn tìm kiếm: Dạng tài nguyên Hiển thị kết quả với: Hiển thị kết quả với: Chỉ mục
Lọc theo: Tất cả các phiên bản xóa
Result Number Material Type Add to My Shelf Action Record Details and Options
1
Enjoy! Hedonic Consumption and Compliance with Assertive Messages
Material Type:
Bài báo
Thêm vào Góc nghiên cứu

Enjoy! Hedonic Consumption and Compliance with Assertive Messages

Kronrod, Ann ; Grinstein, Amir ; Wathieu, Luc

Journal of Consumer Research, 01 June 2012, Vol.39(1), pp.51-61 [Tạp chí có phản biện]

Current Journals (JSTOR)

ISSN: 00935301 ; E-ISSN: 15375277

Toàn văn sẵn có

2
Material Type:
Bài báo
Thêm vào Góc nghiên cứu

Enjoy! Hedonic Consumption and Compliance with Assertive Messages

Kronrod, Ann ; Grinstein, Amir ; Wathieu, Luc

Journal of Consumer Research, 2012, Vol.39(1), pp.51-61 [Tạp chí có phản biện]

Archival Journals (JSTOR)

ISSN: 00935301 ; E-ISSN: 15375277 ; DOI: 10.1086/661933

Toàn văn sẵn có

3
Material Type:
Bài báo
Thêm vào Góc nghiên cứu

Enjoy! Hedonic Consumption and Compliance with Assertive Messages

Kronrod, Ann ; Grinstein, Amir ; Wathieu, Luc

Journal of Consumer Research, 2012, Vol.39(1), pp.51-61 [Tạp chí có phản biện]

Archival Journals (JSTOR)

ISSN: 00935301 ; E-ISSN: 15375277 ; DOI: 10.1086/661933

Toàn văn sẵn có

4
Material Type:
Bài báo
Thêm vào Góc nghiên cứu

Enjoy! Hedonic Consumption and Compliance with Assertive Messages

Kronrod, Ann ; Grinstein, Amir ; Wathieu, Luc

Journal of Consumer Research, 2012, Vol.39(1), pp.51-61 [Tạp chí có phản biện]

Archival Journals (JSTOR)

ISSN: 00935301 ; E-ISSN: 15375277 ; DOI: 10.1086/661933

Toàn văn sẵn có

5
Enjoy! Hedonic Consumption and Compliance with Assertive Messages
Material Type:
Bài báo
Thêm vào Góc nghiên cứu

Enjoy! Hedonic Consumption and Compliance with Assertive Messages

Kronrod, Ann ; Grinstein, Amir ; Wathieu, Luc

Journal of Consumer Research, 01 June 2012, Vol.39(1), pp.51-61 [Tạp chí có phản biện]

Current Journals (JSTOR)

ISSN: 00935301 ; E-ISSN: 15375277 ; DOI: 10.1086/661933

Toàn văn sẵn có

6
Material Type:
Bài báo
Thêm vào Góc nghiên cứu

Enjoy! Hedonic Consumption and Compliance with Assertive Messages

Kronrod, Ann ; Grinstein, Amir ; Wathieu, Luc

Journal of Consumer Research, Jun 2012, Vol.39(1), p.51 [Tạp chí có phản biện]

© ProQuest LLC All rights reserved

ISSN: 00935301

Toàn văn sẵn có

7
Enjoy! Hedonic Consumption and Compliance with Assertive Messages
Material Type:
Bài báo
Thêm vào Góc nghiên cứu

Enjoy! Hedonic Consumption and Compliance with Assertive Messages

Kronrod, Ann ; Grinstein, Amir ; Wathieu, Luc

Journal of Consumer Research, 06/01/2012, Vol.39(1), pp.51-61 [Tạp chí có phản biện]

CrossRef

ISSN: 0093-5301 ; E-ISSN: 1537-5277 ; DOI: http://dx.doi.org/10.1086/661933

Toàn văn sẵn có

8
Material Type:
Bài báo
Thêm vào Góc nghiên cứu

Enjoy! : hedonic consumption and compliance with assertive messages

Kronrod, Ann; Grinstein, Amir ; Wathieu, Luc

Journal of consumer research, 2012, Vol.39(1), pp. 51-61 [Tạp chí có phản biện]

Deutsche Zentralbibliothek für Wirtschaftswissenschaften

ISSN: 0093-5301

Toàn văn sẵn có

9
Material Type:
Bài báo
Thêm vào Góc nghiên cứu

Enjoy! Hedonic Consumption and Compliance with Assertive Messages

Kronrod, A. ; Grinstein, A. ; Wathieu, L.; Marketing ; Amsterdam Business Research Institute

Journal of Consumer Research, 2012, Vol.39(1), pp.51-61 [Tạp chí có phản biện]

NARCIS (National Academic Research and Collaborations Information System)

ISSN: ; ISSN: 0093-5301

Toàn văn sẵn có

10
Material Type:
Bài báo
Thêm vào Góc nghiên cứu

Enjoy! Hedonic consumption and compliance with assertive messages.(Report)

Kronrod, Ann ; Grinstein, Amir ; Wathieu, Luc

Journal of Consumer Research, June, 2012, Vol.39(1), p.51(11) [Tạp chí có phản biện]

Cengage Learning, Inc.

ISSN: 0093-5301

Toàn văn sẵn có

Chủ đề của tôi

  1. Thiết lập

Refine Search Results

Mở rộng kết quả tìm kiếm

  1.   

Đang tìm Cơ sở dữ liệu bên ngoài...