skip to main content
Ngôn ngữ:
Giới hạn tìm kiếm: Giới hạn tìm kiếm: Dạng tài nguyên Hiển thị kết quả với: Hiển thị kết quả với: Chỉ mục
Lọc theo: Tất cả các phiên bản xóa
Result Number Material Type Add to My Shelf Action Record Details and Options
1
Highly Stable Redox-Active Molecular Layers by Covalent Grafting to Conductive Diamond
Material Type:
Bài báo
Thêm vào Góc nghiên cứu

Highly Stable Redox-Active Molecular Layers by Covalent Grafting to Conductive Diamond

Ruther, Rose E. ; Rigsby, Matthew L. ; Gerken, James B. ; Hogendoorn, Stephanie R. ; Landis, Elizabeth C. ; Stahl, Shannon S. ; Hamers, Robert J.

Journal of the American Chemical Society, 04/20/2011, Vol.133(15), pp.5692-5694 [Tạp chí có phản biện]

American Chemical Society (via CrossRef)

ISSN: 0002-7863 ; E-ISSN: 1520-5126 ; DOI: http://dx.doi.org/10.1021/ja200210t

Toàn văn không sẵn có

2
Material Type:
Bài báo
Thêm vào Góc nghiên cứu

Highly stable redox-active molecular layers by covalent grafting to conductive diamond.(Report)

Ruther, Rose E. ; Rigsby, Matthew L. ; Gerken, James B. ; Hogendoorn, Stephanie R. ; Landis, Elizabeth C. ; Stahl, Shannon S. ; Hamers, Robert J.

Journal of the American Chemical Society, April 20, 2011, Vol.133(15), p.5692-5694 [Tạp chí có phản biện]

Cengage Learning, Inc.

ISSN: 0002-7863

Toàn văn không sẵn có

3
Material Type:
Bài báo
Thêm vào Góc nghiên cứu

Highly stable redox-active molecular layers by covalent grafting to conductive diamond

Ruther, Rose E ; Rigsby, Matthew L ; Gerken, James B ; Hogendoorn, Stephanie R ; Landis, Elizabeth C ; Stahl, Shannon S ; Hamers, Robert J

Journal of the American Chemical Society, 20 April 2011, Vol.133(15), pp.5692-4 [Tạp chí có phản biện]

MEDLINE/PubMed (U.S. National Library of Medicine)

E-ISSN: 1520-5126 ; PMID: 21438578 Version:1 ; DOI: 10.1021/ja200210t

Toàn văn không sẵn có

Chủ đề của tôi

  1. Thiết lập

Refine Search Results

Mở rộng kết quả tìm kiếm

  1.   

Đang tìm Cơ sở dữ liệu bên ngoài...