skip to main content
Ngôn ngữ:
Giới hạn tìm kiếm: Giới hạn tìm kiếm: Dạng tài nguyên Hiển thị kết quả với: Hiển thị kết quả với: Chỉ mục
Lọc theo: Tất cả các phiên bản xóa
Result Number Material Type Add to My Shelf Action Record Details and Options
1
Playful User Interfaces
Material Type:
Sách
Thêm vào Góc nghiên cứu

Playful User Interfaces

Nijholt, Anton

Dawsonera

ISBN10: 9814560952 ; ISBN13: 9789814560955 ; E-ISBN10: 9814560960 ; E-ISBN13: 9789814560962

Toàn văn sẵn có

2
Playful User Interfaces: Interfaces that Invite Social and Physical Interaction
Material Type:
Sách
Thêm vào Góc nghiên cứu

Playful User Interfaces: Interfaces that Invite Social and Physical Interaction

Nijholt, Anton

Springer Science & Business Media B.V.

Series ISSN: 2197-9685 ; ISBN: 978-981-4560-95-5 ; E-ISBN: 978-981-4560-96-2 ; DOI: 10.1007/978-981-4560-96-2

Toàn văn sẵn có

Chủ đề của tôi

  1. Thiết lập

Refine Search Results

Mở rộng kết quả tìm kiếm

  1.   

Đang tìm Cơ sở dữ liệu bên ngoài...