skip to main content
Ngôn ngữ:
Giới hạn tìm kiếm: Giới hạn tìm kiếm: Dạng tài nguyên Hiển thị kết quả với: Hiển thị kết quả với: Chỉ mục
Lọc theo: Tất cả các phiên bản xóa
Result Number Material Type Add to My Shelf Action Record Details and Options
1
Material Type:
Bài báo
Thêm vào Góc nghiên cứu

User interface based on natural interaction design for seniors

Hsiao, Shih-Wen ; Lee, Chu-Hsuan ; Yang, Meng-Hua ; Chen, Rong-Qi

Computers in Human Behavior, 2017, Vol.75, p.147(13) [Tạp chí có phản biện]

Cengage Learning, Inc.

ISSN: 0747-5632 ; DOI: 10.1016/j.chb.2017.05.011

Toàn văn sẵn có

2
Material Type:
Bài báo
Thêm vào Góc nghiên cứu

User interface based on natural interaction design for seniors

Hsiao, Shih-Wen ; Lee, Chu-Hsuan ; Yang, Meng-Hua ; Chen, Rong-Qi

Computers in Human Behavior, October 2017, Vol.75, pp.147-159 [Tạp chí có phản biện]

ScienceDirect (Elsevier B.V.)

ISSN: 0747-5632 ; DOI: 10.1016/j.chb.2017.05.011

Toàn văn sẵn có

3
Material Type:
Bài báo
Thêm vào Góc nghiên cứu

User interface based on natural interaction design for seniors

Hsiao, Shih-Wen ; Lee, Chu-Hsuan ; Yang, Meng-Hua ; Chen, Rong-Qi

Computers in Human Behavior, 2017, Vol.75, p.147 [Tạp chí có phản biện]

Cengage Learning, Inc.

ISSN: 0747-5632 ; DOI: 10.1016/j.chb.2017.05.011

Toàn văn sẵn có

4
User interface based on natural interaction design for seniors
Material Type:
Bài báo
Thêm vào Góc nghiên cứu

User interface based on natural interaction design for seniors

Hsiao, Shih-Wen ; Lee, Chu-Hsuan ; Yang, Meng-Hua ; Chen, Rong-Qi

Computers in Human Behavior, 10/2017, Vol.75, C, pp.147-159 [Tạp chí có phản biện]

Elsevier (via CrossRef)

ISSN: 07475632 ; DOI: http://dx.doi.org/10.1016/j.chb.2017.05.011

Toàn văn sẵn có

Chủ đề của tôi

  1. Thiết lập

Refine Search Results

Mở rộng kết quả tìm kiếm

  1.   

Đang tìm Cơ sở dữ liệu bên ngoài...