skip to main content
Ngôn ngữ:
Giới hạn tìm kiếm: Giới hạn tìm kiếm: Dạng tài nguyên Hiển thị kết quả với: Hiển thị kết quả với: Chỉ mục
Lọc theo: Tất cả các phiên bản xóa
Result Number Material Type Add to My Shelf Action Record Details and Options
1
Material Type:
Bài báo
Thêm vào Góc nghiên cứu

Development and characterization of light yoghurt elaborated with Bifidobacterium animalis subsp. Lactis Bb-12 and fructooligosaccharides/Desenvolvimento e caracterizacao de iogurte light elaborado com Bifidobacterium animalis subsp. Lactis Bb-12 e fruto-oligossacarideos

Witschinski, Fabiele ; Demartini, Debora ; Kilian, Josiane ; Dallago, Rogerio Marcos ; Rosa, Clarissa Dalla ; Cansian, Rogerio Luis ; Valduga, Eunice ; Steffens, Juliana

Ciencia Rural, 2018, Vol.48(3) [Tạp chí có phản biện]

Cengage Learning, Inc.

ISSN: 0103-8478 ; DOI: 10.1590/0103-8478cr20170560

Truy cập trực tuyến

2
Development and characterization of light yoghurt elaborated with Bifidobacterium animalis subsp. Lactis Bb-12 and fructooligosaccharides
Material Type:
Bài báo
Thêm vào Góc nghiên cứu

Development and characterization of light yoghurt elaborated with Bifidobacterium animalis subsp. Lactis Bb-12 and fructooligosaccharides

Witschinski, Fabiele ; Demartini, Débora ; Kilian, Josiane ; Dallago, Rogério Marcos ; Rosa, Clarissa Dalla ; Cansian, Rogério Luis ; Valduga, Eunice ; Steffens, Juliana

Ciência Rural, 2018, Vol.48(3) [Tạp chí có phản biện]

CrossRef

E-ISSN: 1678-4596 ; DOI: http://dx.doi.org/10.1590/0103-8478cr20170560

Truy cập trực tuyến

3
Material Type:
Bài báo
Thêm vào Góc nghiên cứu

Development and characterization of light yoghurt elaborated with Bifidobacterium animalis subsp. Lactis Bb-12 and fructooligosaccharides

Fabiele Witschinski ; Débora Demartini ; Josiane Kilian ; Rogério Marcos Dallago ; Clarissa Dalla Rosa ; Rogério Luis Cansian ; Eunice Valduga ; Juliana Steffens

Ciência rural, 01 March 2018, Vol.48(3) [Tạp chí có phản biện]

Directory of Open Access Journals (DOAJ)

ISSN: 1678-4596 ; E-ISSN: 1678-4596 ; DOI: 10.1590/0103-8478cr20170560

Truy cập trực tuyến

Chủ đề của tôi

  1. Thiết lập

Refine Search Results

Mở rộng kết quả tìm kiếm

  1.   

Đang tìm Cơ sở dữ liệu bên ngoài...