skip to main content
Ngôn ngữ:
Giới hạn tìm kiếm: Giới hạn tìm kiếm: Dạng tài nguyên Hiển thị kết quả với: Hiển thị kết quả với: Chỉ mục
Lọc theo: Tất cả các phiên bản xóa
Result Number Material Type Add to My Shelf Action Record Details and Options
1
Inducing semantic relations from conceptual spaces: A data-driven approach to plausible reasoning
Material Type:
Bài báo
Thêm vào Góc nghiên cứu

Inducing semantic relations from conceptual spaces: A data-driven approach to plausible reasoning

Derrac, Joaquín ; Schockaert, Steven

Artificial Intelligence, 11/2015, Vol.228, C, pp.66-94 [Tạp chí có phản biện]

Elsevier (via CrossRef)

ISSN: 00043702 ; DOI: http://dx.doi.org/10.1016/j.artint.2015.07.002

Toàn văn sẵn có

2
Material Type:
Bài báo
Thêm vào Góc nghiên cứu

Inducing semantic relations from conceptual spaces: A data-driven approach to plausible reasoning

Derrac, Joaquín ; Schockaert, Steven

Artificial Intelligence, November 2015, Vol.228, pp.66-94 [Tạp chí có phản biện]

ScienceDirect Journals (Elsevier)

ISSN: 0004-3702 ; E-ISSN: 1872-7921 ; DOI: 10.1016/j.artint.2015.07.002

Toàn văn sẵn có

Chủ đề của tôi

  1. Thiết lập

Refine Search Results

Mở rộng kết quả tìm kiếm

  1.   

Đang tìm Cơ sở dữ liệu bên ngoài...