skip to main content
Ngôn ngữ:
Primo Advanced Search
Primo Advanced Search Query Term
Primo Advanced Search Query Term
Primo Advanced Search prefilters
Lọc theo: Tất cả các phiên bản xóa
Result Number Material Type Add to My Shelf Action Record Details and Options
1
Diels–Alder reaction of maldoxin with an isopropenylallene
Material Type:
Bài báo
Thêm vào Góc nghiên cứu

Diels–Alder reaction of maldoxin with an isopropenylallene

Yu, Min ; Snider, Barry B.

Tetrahedron, 12/2011, Vol.67(49), pp.9473-9478 [Tạp chí có phản biện]

Elsevier (via CrossRef)

ISSN: 00404020 ; DOI: http://dx.doi.org/10.1016/j.tet.2011.09.117

Truy cập trực tuyến

2
Material Type:
Bài báo
Thêm vào Góc nghiên cứu

Diels-Alder reaction of maldoxin with an isopropenylallene

Yu, Min ; Snider, Barry B

Tetrahedron, 09 December 2011, Vol.67(49), pp.9473-9478 [Tạp chí có phản biện]

MEDLINE/PubMed (U.S. National Library of Medicine)

ISSN: 0040-4020 ; PMID: 22518065 Version:1

Truy cập trực tuyến

Chủ đề của tôi

  1. Thiết lập

Refine Search Results

Mở rộng kết quả tìm kiếm

  1.   

Đang tìm Cơ sở dữ liệu bên ngoài...