skip to main content
Ngôn ngữ:
Giới hạn tìm kiếm: Giới hạn tìm kiếm: Dạng tài nguyên Hiển thị kết quả với: Hiển thị kết quả với: Chỉ mục
Lọc theo: Tất cả các phiên bản xóa
Result Number Material Type Add to My Shelf Action Record Details and Options
1
Pattern identification and characterization reveal permutations of organs as a key genetically controlled property of post-meristematic phyllotaxis
Material Type:
Bài báo
Thêm vào Góc nghiên cứu

Pattern identification and characterization reveal permutations of organs as a key genetically controlled property of post-meristematic phyllotaxis

Guédon, Yann ; Refahi, Yassin ; Besnard, Fabrice ; Farcot, Etienne ; Godin, Christophe ; Vernoux, Teva

Journal of Theoretical Biology, 12/2013, Vol.338, C, pp.94-110 [Tạp chí có phản biện]

Elsevier (via CrossRef)

ISSN: 00225193 ; DOI: http://dx.doi.org/10.1016/j.jtbi.2013.07.026

Truy cập trực tuyến

2
Material Type:
Bài báo
Thêm vào Góc nghiên cứu

Pattern identification and characterization reveal permutations of organs as a key genetically controlled property of post-meristematic phyllotaxis

Guédon, Yann ; Refahi, Yassin ; Besnard, Fabrice ; Farcot, Etienne ; Godin, Christophe ; Vernoux, Teva

Journal of Theoretical Biology, 07 December 2013, Vol.338, pp.94-110 [Tạp chí có phản biện]

ScienceDirect Journals (Elsevier)

ISSN: 0022-5193 ; E-ISSN: 1095-8541 ; DOI: 10.1016/j.jtbi.2013.07.026

Truy cập trực tuyến

3
Material Type:
Bài báo
Thêm vào Góc nghiên cứu

Pattern identification and characterization reveal permutations of organs as a key genetically controlled property of post-meristematic phyllotaxis

Guédon, Yann ; Refahi, Yassin ; Besnard, Fabrice ; Farcot, Etienne ; Godin, Christophe ; Vernoux, Teva; Godin, Christophe (Editor)

Journal of theoretical biology, 2013, Vol.338, pp.94-110 [Tạp chí có phản biện]

Hyper Article en Ligne (CCSd)

ISSN: 0022-5193 ; E-ISSN: 1095-8541 ; DOI: 10.1016/j.jtbi.2013.07.026

Truy cập trực tuyến

4
Material Type:
Bài báo
Thêm vào Góc nghiên cứu

Pattern identification and characterization reveal permutations of organs as a key genetically controlled property of post-meristematic phyllotaxis

Guédon, Yann ; Refahi, Yassin ; Besnard, Fabrice ; Farcot, Etienne ; Godin, Christophe ; Vernoux, Teva

Journal of theoretical biology, 07 December 2013, Vol.338, pp.94-110 [Tạp chí có phản biện]

MEDLINE/PubMed (U.S. National Library of Medicine)

E-ISSN: 1095-8541 ; PMID: 23948553 Version:1 ; DOI: 10.1016/j.jtbi.2013.07.026

Truy cập trực tuyến

Chủ đề của tôi

  1. Thiết lập

Refine Search Results

Mở rộng kết quả tìm kiếm

  1.   

Đang tìm Cơ sở dữ liệu bên ngoài...