skip to main content
Ngôn ngữ:
Primo Advanced Search
Primo Advanced Search Query Term
Primo Advanced Search Query Term
Primo Advanced Search prefilters
Lọc theo: Tất cả các phiên bản xóa
Result Number Material Type Add to My Shelf Action Record Details and Options
1
An Approach to Sustainable Product Lifecycle Management (Green PLM)
Material Type:
Bài báo
Thêm vào Góc nghiên cứu

An Approach to Sustainable Product Lifecycle Management (Green PLM)

Vila, C. ; Abellán-Nebot, J.V. ; Albiñana, J.C. ; Hernández, G.

Procedia Engineering, 2015, Vol.132, C, pp.585-592 [Tạp chí có phản biện]

Elsevier (via CrossRef)

ISSN: 18777058 ; DOI: http://dx.doi.org/10.1016/j.proeng.2015.12.608

Toàn văn sẵn có

2
Material Type:
Bài báo
Thêm vào Góc nghiên cứu

An Approach to Sustainable Product Lifecycle Management (Green PLM)

Vila, C ; Abellán-Nebot, J.V ; Albiñana, J.C ; Hernández, G

Procedia Engineering, 2015, Vol.132, pp.585-592 [Tạp chí có phản biện]

ScienceDirect Journals (Elsevier)

ISSN: 1877-7058 ; E-ISSN: 1877-7058 ; DOI: 10.1016/j.proeng.2015.12.608

Toàn văn sẵn có

3
Material Type:
Bài báo
Thêm vào Góc nghiên cứu

An approach to Sustainable Product Lifecycle Management (Green PLM)

Vila, C. ; Abellán Nebot, José Vicente ; Albiñana, J. C. ; Hernandez, G.; Universitat Politècnica De València. Escuela Técnica Superior De Ingenieros Industriales - Escola Tècnica Superior D'Enginyers Industrials

Universitat Politècnica de València

ISSN: 1877-7058 ; DOI: 10.1016/j.proeng.2015.12.608

Toàn văn sẵn có

Chủ đề của tôi

  1. Thiết lập

Refine Search Results

Mở rộng kết quả tìm kiếm

  1.   

Đang tìm Cơ sở dữ liệu bên ngoài...