skip to main content
Ngôn ngữ:
Giới hạn tìm kiếm: Giới hạn tìm kiếm: Dạng tài nguyên Hiển thị kết quả với: Hiển thị kết quả với: Chỉ mục
Lọc theo: Tất cả các phiên bản xóa
Result Number Material Type Add to My Shelf Action Record Details and Options
1
Material Type:
Bài báo
Thêm vào Góc nghiên cứu

New national organization of Europe: nationalism and minority rights after the end of the Cold War

Jutila, Matti

International Relations, March 2017, Vol.31(1), pp.21-41 [Tạp chí có phản biện]

SAGE HSS (Sage Publications)

ISSN: 0047-1178 ; E-ISSN: 1741-2862 ; DOI: 10.1177/0047117816659531

Toàn văn không sẵn có

2
New national organization of Europe: nationalism and minority rights after the end of the Cold War
Material Type:
Bài báo
Thêm vào Góc nghiên cứu

New national organization of Europe: nationalism and minority rights after the end of the Cold War

Jutila, Matti

International Relations, 03/2017, Vol.31(1), pp.21-41 [Tạp chí có phản biện]

Sage Publications (via CrossRef)

ISSN: 0047-1178 ; E-ISSN: 1741-2862 ; DOI: http://dx.doi.org/10.1177/0047117816659531

Toàn văn không sẵn có

Chủ đề của tôi

  1. Thiết lập

Refine Search Results

Mở rộng kết quả tìm kiếm

  1.   

Đang tìm Cơ sở dữ liệu bên ngoài...