skip to main content
Ngôn ngữ:
Giới hạn tìm kiếm: Giới hạn tìm kiếm: Dạng tài nguyên Hiển thị kết quả với: Hiển thị kết quả với: Chỉ mục
Lọc theo: Tất cả các phiên bản xóa
Result Number Material Type Add to My Shelf Action Record Details and Options
1
Our Eyes do Not Always Go Where we Want Them to Go: Capture of the Eyes by New Objects
Material Type:
Bài báo
Thêm vào Góc nghiên cứu

Our Eyes do Not Always Go Where we Want Them to Go: Capture of the Eyes by New Objects

Theeuwes, Jan ; Kramer, Arthur F. ; Hahn, Sowon ; Irwin, David E.

Psychological Science, 09/1998, Vol.9(5), pp.379-385 [Tạp chí có phản biện]

Wiley (via CrossRef)

ISSN: 0956-7976 ; E-ISSN: 1467-9280 ; DOI: http://dx.doi.org/10.1111/1467-9280.00071

Truy cập trực tuyến

2
Material Type:
Bài báo
Thêm vào Góc nghiên cứu

Our Eyes do Not Always Go Where we Want Them to Go: Capture of the Eyes by New Objects

Theeuwes, Jan ; Kramer, Arthur F ; Hahn, Sowon ; Irwin, David E

Psychological Science, September 1998, Vol.9(5), pp.379-385 [Tạp chí có phản biện]

Sage Journals (Sage Publications)

ISSN: 0956-7976 ; E-ISSN: 1467-9280 ; DOI: 10.1111/1467-9280.00071

Truy cập trực tuyến

3
Material Type:
Bài báo
Thêm vào Góc nghiên cứu

Our eyes do not always go where we want them to go: capture of the eyes by new objects

Theeuwes, Jan ; Kramer, Arthur F. ; Hahn, Sowon ; Irwin, David E.

Psychological Science, Sept, 1998, Vol.9(5), p.379(7) [Tạp chí có phản biện]

Cengage Learning, Inc.

ISSN: 0956-7976

Truy cập trực tuyến

Chủ đề của tôi

  1. Thiết lập

Refine Search Results

Mở rộng kết quả tìm kiếm

  1.   

Đang tìm Cơ sở dữ liệu bên ngoài...