skip to main content
Ngôn ngữ:
Giới hạn tìm kiếm: Giới hạn tìm kiếm: Dạng tài nguyên Hiển thị kết quả với: Hiển thị kết quả với: Chỉ mục
Lọc theo: Tất cả các phiên bản xóa
Result Number Material Type Add to My Shelf Action Record Details and Options
1
Material Type:
Bài báo
Thêm vào Góc nghiên cứu

Gender Inequality in the Couple Relationship and Leisure-Based Physical Exercise

Annandale, Ellen ; Hammarstrom, Anne

PLoS ONE, July 21, 2015, Vol.10(7) [Tạp chí có phản biện]

Cengage Learning, Inc.

ISSN: 1932-6203

Toàn văn sẵn có

2
Material Type:
Bài báo
Thêm vào Góc nghiên cứu

Gender Inequality in the Couple Relationship and Leisure-Based Physical Exercise

Annandale, Ellen ; Hammarström, Anne; Lucidi, Fabio (editor)

PLoS ONE, 2015, Vol.10(7) [Tạp chí có phản biện]

U.S. National Library of Medicine (NIH/NLM)

E-ISSN: 1932-6203 ; DOI: 10.1371/journal.pone.0133348 ; PMCID: 4510391 ; PMID: 26196280

Toàn văn sẵn có

3
Gender Inequality in the Couple Relationship and Leisure-Based Physical Exercise
Material Type:
Bài báo
Thêm vào Góc nghiên cứu

Gender Inequality in the Couple Relationship and Leisure-Based Physical Exercise

Annandale, Ellen ; Hammarström, Anne; Lucidi, Fabio

PLOS ONE, 7/21/2015, Vol.10(7), p.e0133348 [Tạp chí có phản biện]

Public Library of Science (ViaCrossRef)

E-ISSN: 1932-6203 ; DOI: http://dx.doi.org/10.1371/journal.pone.0133348

Toàn văn sẵn có

4
Material Type:
Bài báo
Thêm vào Góc nghiên cứu

Gender Inequality in the Couple Relationship and Leisure-Based Physical Exercise

Annandale, Ellen ; Hammarström, Anne

PloS one, 2015, Vol.10(7), pp.e0133348 [Tạp chí có phản biện]

MEDLINE/PubMed (U.S. National Library of Medicine)

E-ISSN: 1932-6203 ; PMID: 26196280 Version:1 ; DOI: 10.1371/journal.pone.0133348

Toàn văn sẵn có

5
Material Type:
Bài báo
Thêm vào Góc nghiên cứu

Gender Inequality in the Couple Relationship and Leisure-Based Physical Exercise

Ellen Annandale ; Anne Hammarström

PLoS ONE, 01 January 2015, Vol.10(7), p.e0133348 [Tạp chí có phản biện]

Directory of Open Access Journals (DOAJ)

E-ISSN: 1932-6203 ; DOI: 10.1371/journal.pone.0133348

Toàn văn sẵn có

6
Material Type:
Bài báo
Thêm vào Góc nghiên cứu

Gender Inequality in the Couple Relationship and Leisure-Based Physical Exercise

Annandale, Ellen ; Hammarström, Anne

PLoS One, Jul 2015, Vol.10(7), p.e0133348 [Tạp chí có phản biện]

© ProQuest LLC All rights reserved

E-ISSN: 19326203 ; DOI: 10.1371/journal.pone.0133348

Toàn văn sẵn có

7
Material Type:
Bài báo
Thêm vào Góc nghiên cứu

Gender Inequality in the Couple Relationship and Leisure-Based Physical Exercise

Annandale, Ellen ; Hammarström, Anne

PLoS ONE, 2015, Vol.10(7) [Tạp chí có phản biện]

SwePub (National Library of Sweden)

ISSN: 1932-6203 ; ISSN: 1932-6203 ; PMID: 26196280 ; DOI: 10.1371/journal.pone.0133348

Toàn văn sẵn có

8
Material Type:
Bài báo
Thêm vào Góc nghiên cứu

Gender Inequality in the Couple Relationship and Leisure-Based Physical Exercise

Annandale, Ellen ; Hammarstrom, Anne

PLoS ONE, July 21, 2015, Vol.10(7) [Tạp chí có phản biện]

Cengage Learning, Inc.

ISSN: 1932-6203

Toàn văn sẵn có

Chủ đề của tôi

  1. Thiết lập

Refine Search Results

Mở rộng kết quả tìm kiếm

  1.   

Đang tìm Cơ sở dữ liệu bên ngoài...