skip to main content
Ngôn ngữ:
Giới hạn tìm kiếm: Giới hạn tìm kiếm: Dạng tài nguyên Hiển thị kết quả với: Hiển thị kết quả với: Chỉ mục
Lọc theo: Tất cả các phiên bản xóa
Result Number Material Type Add to My Shelf Action Record Details and Options
1
Clinical management for patients admitted to a critical care unit with severe sepsis or septic shock
Material Type:
Bài báo
Thêm vào Góc nghiên cứu

Clinical management for patients admitted to a critical care unit with severe sepsis or septic shock

Cheung, Wai Keung ; Chau, Lai Sheung ; Mak, Iun Ieng Laurinda ; Wong, Mei Yi ; Wong, Sai Leung ; Tiwari, Agnes Fung Yee

Intensive and Critical Care Nursing, 12/2015, Vol.31(6), pp.359-365 [Tạp chí có phản biện]

Elsevier (via CrossRef)

ISSN: 09643397 ; DOI: http://dx.doi.org/10.1016/j.iccn.2015.04.005

Truy cập trực tuyến

2
Material Type:
Bài báo
Thêm vào Góc nghiên cứu

Clinical management for patients admitted to a critical care unit with severe sepsis or septic shock

Cheung, Wai Keung ; Chau, Lai Sheung ; Mak, Iun Ieng Laurinda ; Wong, Mei Yi ; Wong, Sai Leung ; Tiwari, Agnes Fung Yee

Intensive & Critical Care Nursing, December 2015, Vol.31(6), pp.359-365 [Tạp chí có phản biện]

ScienceDirect Journals (Elsevier)

ISSN: 0964-3397 ; E-ISSN: 1532-4036 ; DOI: 10.1016/j.iccn.2015.04.005

Truy cập trực tuyến

3
Material Type:
Bài báo
Thêm vào Góc nghiên cứu

Clinical management for patients admitted to a critical care unit with severe sepsis or septic shock

Cheung, Wai Keung ; Chau, Lai Sheung ; Mak, Iun Ieng Laurinda ; Wong, Mei Yi ; Wong, Sai Leung ; Tiwari, Agnes Fung Yee

Intensive and Critical Care Nursing, Dec, 2015, Vol.31(6), p.359(7) [Tạp chí có phản biện]

Cengage Learning, Inc.

ISSN: 0964-3397

Truy cập trực tuyến

4
Material Type:
Bài báo
Thêm vào Góc nghiên cứu

Clinical management for patients admitted to a critical care unit with severe sepsis or septic shock

Cheung, Wai Keung ; Chau, Lai Sheung ; Mak, Iun Ieng Laurinda ; Wong, Mei Yi ; Wong, Sai Leung ; Tiwari, Agnes Fung Yee

Intensive and Critical Care Nursing, 2015, Vol.31(6), p.359(7) [Tạp chí có phản biện]

Cengage Learning, Inc.

ISSN: 0964-3397 ; DOI: 10.1016/j.iccn.2015.04.005

Truy cập trực tuyến

5
Material Type:
Bài báo
Thêm vào Góc nghiên cứu

Clinical management for patients admitted to a critical care unit with severe sepsis or septic shock

Cheung, Wai Keung ; Chau, Lai Sheung ; Mak, Iun Ieng Laurinda ; Wong, Mei Yi ; Wong, Sai Leung ; Tiwari, Agnes Fung Yee

Intensive & critical care nursing, December 2015, Vol.31(6), pp.359-65 [Tạp chí có phản biện]

MEDLINE/PubMed (U.S. National Library of Medicine)

E-ISSN: 1532-4036 ; PMID: 26292920 Version:1 ; DOI: 10.1016/j.iccn.2015.04.005

Truy cập trực tuyến

Chủ đề của tôi

  1. Thiết lập

Refine Search Results

Mở rộng kết quả tìm kiếm

  1.   

Đang tìm Cơ sở dữ liệu bên ngoài...