skip to main content
Ngôn ngữ:
Giới hạn tìm kiếm: Giới hạn tìm kiếm: Dạng tài nguyên Hiển thị kết quả với: Hiển thị kết quả với: Chỉ mục
Lọc theo: Tất cả các phiên bản xóa
Result Number Material Type Add to My Shelf Action Record Details and Options
1
Material Type:
Bài báo
Thêm vào Góc nghiên cứu

Differential visual processing for equivalent retinal information from near versus far space

Li, Tao ; Watter, Scott ; Sun, Hong - Jin

Neuropsychologia, Dec, 2011, Vol.49(14), p.3863(7) [Tạp chí có phản biện]

Cengage Learning, Inc.

ISSN: 0028-3932

Toàn văn sẵn có

2
Differential visual processing for equivalent retinal information from near versus far space
Material Type:
Bài báo
Thêm vào Góc nghiên cứu

Differential visual processing for equivalent retinal information from near versus far space

Li, Tao ; Watter, Scott ; Sun, Hong-Jin

Neuropsychologia, 12/2011, Vol.49(14), pp.3863-3869 [Tạp chí có phản biện]

Elsevier (via CrossRef)

ISSN: 00283932 ; DOI: http://dx.doi.org/10.1016/j.neuropsychologia.2011.10.002

Toàn văn sẵn có

3
Material Type:
Bài báo
Thêm vào Góc nghiên cứu

Differential visual processing for equivalent retinal information from near versus far space

Li, Tao ; Watter, Scott ; Sun, Hong-Jin

Neuropsychologia, December 2011, Vol.49(14), pp.3863-3869 [Tạp chí có phản biện]

ScienceDirect Journals (Elsevier)

ISSN: 0028-3932 ; E-ISSN: 1873-3514 ; DOI: 10.1016/j.neuropsychologia.2011.10.002

Toàn văn sẵn có

4
Material Type:
Bài báo
Thêm vào Góc nghiên cứu

Differential visual processing for equivalent retinal information from near versus far space

Li, Tao ; Watter, Scott ; Sun, Hong-Jin

Neuropsychologia, December 2011, Vol.49(14), pp.3863-9 [Tạp chí có phản biện]

MEDLINE/PubMed (U.S. National Library of Medicine)

E-ISSN: 1873-3514 ; PMID: 22005132 Version:1 ; DOI: 10.1016/j.neuropsychologia.2011.10.002

Toàn văn sẵn có

Chủ đề của tôi

  1. Thiết lập

Refine Search Results

Mở rộng kết quả tìm kiếm

  1.   

Đang tìm Cơ sở dữ liệu bên ngoài...