skip to main content
Ngôn ngữ:
Giới hạn tìm kiếm: Giới hạn tìm kiếm: Dạng tài nguyên Hiển thị kết quả với: Hiển thị kết quả với: Chỉ mục
Lọc theo: Tất cả các phiên bản xóa
Result Number Material Type Add to My Shelf Action Record Details and Options
1
Material Type:
Bài báo
Thêm vào Góc nghiên cứu

Fate of antibiotic resistance genes and its drivers during anaerobic co-digestion of food waste and sewage sludge based on microwave pretreatment

Zhang, Junya ; Chen, Meixue ; Sui, Qianwen ; Wang, Rui ; Tong, Juan ; Wei, Yuansong

Bioresource Technology, 2016, Vol.217, p.28(9) [Tạp chí có phản biện]

Cengage Learning, Inc.

ISSN: 0960-8524 ; DOI: 10.1016/j.biortech.2016.02.140

Toàn văn sẵn có

2
Fate of antibiotic resistance genes and its drivers during anaerobic co-digestion of food waste and sewage sludge based on microwave pretreatment
Material Type:
Bài báo
Thêm vào Góc nghiên cứu

Fate of antibiotic resistance genes and its drivers during anaerobic co-digestion of food waste and sewage sludge based on microwave pretreatment

Zhang, Junya ; Chen, Meixue ; Sui, Qianwen ; Wang, Rui ; Tong, Juan ; Wei, Yuansong

Bioresource Technology, 10/2016, Vol.217, C, pp.28-36 [Tạp chí có phản biện]

Elsevier (via CrossRef)

ISSN: 09608524 ; DOI: http://dx.doi.org/10.1016/j.biortech.2016.02.140

Toàn văn sẵn có

3
Material Type:
Bài báo
Thêm vào Góc nghiên cứu

Fate of antibiotic resistance genes and its drivers during anaerobic co-digestion of food waste and sewage sludge based on microwave pretreatment

Zhang, Junya ; Chen, Meixue ; Sui, Qianwen ; Wang, Rui ; Tong, Juan ; Wei, Yuansong

Bioresource Technology, October 2016, Vol.217, pp.28-36 [Tạp chí có phản biện]

ScienceDirect Journals (Elsevier)

ISSN: 0960-8524 ; E-ISSN: 1873-2976 ; DOI: 10.1016/j.biortech.2016.02.140

Toàn văn sẵn có

4
Material Type:
Bài báo
Thêm vào Góc nghiên cứu

Fate of antibiotic resistance genes and its drivers during anaerobic co-digestion of food waste and sewage sludge based on microwave pretreatment

Zhang, Junya ; Chen, Meixue ; Sui, Qianwen ; Wang, Rui ; Tong, Juan ; Wei, Yuansong

Bioresource technology, October 2016, Vol.217, pp.28-36 [Tạp chí có phản biện]

MEDLINE/PubMed (U.S. National Library of Medicine)

E-ISSN: 1873-2976 ; PMID: 26988135 Version:1 ; DOI: 10.1016/j.biortech.2016.02.140

Toàn văn sẵn có

Chủ đề của tôi

  1. Thiết lập

Refine Search Results

Mở rộng kết quả tìm kiếm

  1.   

Đang tìm Cơ sở dữ liệu bên ngoài...