skip to main content
Ngôn ngữ:
Giới hạn tìm kiếm: Giới hạn tìm kiếm: Dạng tài nguyên Hiển thị kết quả với: Hiển thị kết quả với: Chỉ mục
Lọc theo: Tất cả các phiên bản xóa
Result Number Material Type Add to My Shelf Action Record Details and Options
1
Material Type:
Bài báo
Thêm vào Góc nghiên cứu

Idiopathic hypertrophic pachymeningitis in six dogs: MRI, CSF and histological findings, treatment and outcome

Roynard, P. ; Behr, S. ; Barone, G. ; Llabrés‐Diaz, F. ; Cherubini, Giunio Bruto

Journal of Small Animal Practice, September 2012, Vol.53(9), pp.543-548 [Tạp chí có phản biện]

John Wiley & Sons, Inc.

ISSN: 0022-4510 ; E-ISSN: 1748-5827 ; DOI: 10.1111/j.1748-5827.2012.01252.x

Toàn văn không sẵn có

2
Idiopathic hypertrophic pachymeningitis in six dogs: MRI, CSF and histological findings, treatment and outcome
Material Type:
Bài báo
Thêm vào Góc nghiên cứu

Idiopathic hypertrophic pachymeningitis in six dogs: MRI, CSF and histological findings, treatment and outcome

Roynard, P. ; Behr, S. ; Barone, G. ; Llabrés-Diaz, F. ; Cherubini, Giunio Bruto

Journal of Small Animal Practice, 09/2012, Vol.53(9), pp.543-548 [Tạp chí có phản biện]

Wiley (via CrossRef)

DOI: http://dx.doi.org/10.1111/j.1748-5827.2012.01252.x

Toàn văn không sẵn có

3
Material Type:
Bài báo
Thêm vào Góc nghiên cứu

Idiopathic hypertrophic pachymeningitis in six dogs: MRI, CSF and histological findings, treatment and outcome

Roynard, P ; Behr, S ; Barone, G ; Llabrés-Diaz, F ; Cherubini, Giunio Bruto

The Journal of small animal practice, September 2012, Vol.53(9), pp.543-8 [Tạp chí có phản biện]

MEDLINE/PubMed (U.S. National Library of Medicine)

E-ISSN: 1748-5827 ; PMID: 22943215 Version:1 ; DOI: 10.1111/j.1748-5827.2012.01252.x

Toàn văn không sẵn có

4
Material Type:
Bài báo
Thêm vào Góc nghiên cứu

Idiopathic hypertrophic pachymeningitis in six dogs: MRI, CSF and histological findings, treatment and outcome

Roynard, P. ; Behr, S. ; Barone, G. ; Llabres - Diaz, F. ; Giunio Bruto Cherubini

Journal of Small Animal Practice, Sept, 2012, Vol.53(9), p.(1) [Tạp chí có phản biện]

Cengage Learning, Inc.

ISSN: 0022-4510

Toàn văn không sẵn có

5
Material Type:
Bài báo
Thêm vào Góc nghiên cứu

Idiopathic hypertrophic pachymeningitis in six dogs: MRI, CSF and histological findings, treatment and outcome

Roynard, P. ; Behr, S. ; Barone, G. ; Llabres - Diaz, F. ; Giunio Bruto Cherubini

Journal of Small Animal Practice, Sept, 2012, Vol.53(9), p.(1) [Tạp chí có phản biện]

Cengage Learning, Inc.

ISSN: 0022-4510

Toàn văn không sẵn có

Chủ đề của tôi

  1. Thiết lập

Refine Search Results

Mở rộng kết quả tìm kiếm

  1.   

Đang tìm Cơ sở dữ liệu bên ngoài...