skip to main content
Ngôn ngữ:
Primo Advanced Search
Primo Advanced Search Query Term
Primo Advanced Search Query Term
Primo Advanced Search prefilters
Lọc theo: Tất cả các phiên bản xóa
Result Number Material Type Add to My Shelf Action Record Details and Options
1
Material Type:
Bài báo
Thêm vào Góc nghiên cứu

Breast self-examination and breast physical examination

Mckenna, R J ; Greene, P ; Winchester, D P ; Baines, C J ; Foster, R S ; Champion, V ; O'Malley, M S

Cancer, 01 April 1992, Vol.69(7 Suppl), pp.2003-4 [Tạp chí có phản biện]

MEDLINE/PubMed (U.S. National Library of Medicine)

ISSN: 0008-543X ; PMID: 1544108 Version:1

Truy cập trực tuyến

2
Material Type:
Bài báo
Thêm vào Góc nghiên cứu

Breast self-examination and breast physical examination. (Workshop 3) (American Cancer Society Workshop on Guidelines and Screening for Breast Cancer: The Ritz-Carlton Huntington Hotel, Pasadena, California, October 11-13, 1991)

Mckenna, Robert J. , Sr. ; Greene, Patricia ; Winchester, David P. ; Baines, Cornelia J. ; Foster, Roger S. ; Champion, Victoria ; O'malley, Michael S.

Cancer, April 1, 1992, Vol.69(7), p.2003(2) [Tạp chí có phản biện]

Cengage Learning, Inc.

ISSN: 0008-543X

Truy cập trực tuyến

3
Material Type:
Bài báo
Thêm vào Góc nghiên cứu

Breast self-examination and breast physical examination. (Workshop 3) (American Cancer Society Workshop on Guidelines and Screening for Breast Cancer: The Ritz-Carlton Huntington Hotel, Pasadena, California, October 11-13, 1991)

Mckenna, Robert J. , Sr. ; Greene, Patricia ; Winchester, David P. ; Baines, Cornelia J. ; Foster, Roger S. ; Champion, Victoria ; O' Malley, Michael S.

Cancer, April 1, 1992, Vol.69(7), p.2003(2) [Tạp chí có phản biện]

Cengage Learning, Inc.

ISSN: 0008-543X

Truy cập trực tuyến

Chủ đề của tôi

  1. Thiết lập

Refine Search Results

Mở rộng kết quả tìm kiếm

  1.   

Đang tìm Cơ sở dữ liệu bên ngoài...