skip to main content
Ngôn ngữ:
Primo Advanced Search
Primo Advanced Search Query Term
Primo Advanced Search Query Term
Primo Advanced Search prefilters
Lọc theo: Tất cả các phiên bản xóa
Result Number Material Type Add to My Shelf Action Record Details and Options
1
Material Type:
Bài báo
Thêm vào Góc nghiên cứu

Demand modeling of stochastic product diffusion over the life cycle

Qin, Ruwen; Nembhard, David A

International journal of production economics [Tạp chí có phản biện]

Deutsche Zentralbibliothek für Wirtschaftswissenschaften

ISSN: 0925-5273

Toàn văn sẵn có

2
Demand modeling of stochastic product diffusion over the life cycle
Material Type:
Bài báo
Thêm vào Góc nghiên cứu

Demand modeling of stochastic product diffusion over the life cycle

Qin, Ruwen ; Nembhard, David A.

International Journal of Production Economics, 6/2012, Vol.137(2), pp.201-210 [Tạp chí có phản biện]

Elsevier (via CrossRef)

ISSN: 09255273 ; DOI: http://dx.doi.org/10.1016/j.ijpe.2012.01.027

Toàn văn sẵn có

3
Material Type:
Bài báo
Thêm vào Góc nghiên cứu

Demand modeling of stochastic product diffusion over the life cycle

Qin, Ruwen ; Nembhard, David A

International Journal of Production Economics, June 2012, Vol.137(2), pp.201-210 [Tạp chí có phản biện]

ScienceDirect Journals (Elsevier)

ISSN: 0925-5273 ; E-ISSN: 1873-7579 ; DOI: 10.1016/j.ijpe.2012.01.027

Toàn văn sẵn có

4
Material Type:
Bài báo
Thêm vào Góc nghiên cứu

Demand modeling of stochastic product diffusion over the life cycle

Qin, Ruwen ; Nembhard, David

International Journal of Production Economics, Jun 2012, Vol.137(2), p.201 [Tạp chí có phản biện]

© ProQuest LLC All rights reserved

ISSN: 09255273 ; E-ISSN: 18737579

Toàn văn sẵn có

5
Material Type:
Bài báo
Thêm vào Góc nghiên cứu

Demand modeling of stochastic product diffusion over the life cycle.(Report)

Qin, Ruwen ; Nembhard, David A.

International Journal of Production Economics, June, 2012, Vol.137(2), p.201(10) [Tạp chí có phản biện]

Cengage Learning, Inc.

ISSN: 0925-5273

Toàn văn sẵn có

Chủ đề của tôi

  1. Thiết lập

Refine Search Results

Mở rộng kết quả tìm kiếm

  1.   

Đang tìm Cơ sở dữ liệu bên ngoài...