skip to main content
Ngôn ngữ:
Giới hạn tìm kiếm: Giới hạn tìm kiếm: Dạng tài nguyên Hiển thị kết quả với: Hiển thị kết quả với: Chỉ mục
Lọc theo: Tất cả các phiên bản xóa
Result Number Material Type Add to My Shelf Action Record Details and Options
1
A Swinging Pacemaker Lead Promoting Endocarditis and Severe Tricuspid Regurgitation
Material Type:
Bài báo
Thêm vào Góc nghiên cứu

A Swinging Pacemaker Lead Promoting Endocarditis and Severe Tricuspid Regurgitation

Rainer, Peter P. ; Schmidt, Albrecht ; Anelli-Monti, Michael ; Kleinert, Reinhold ; Pieske, Burkert M. ; Maier, Robert M.

Journal of the American College of Cardiology, 06/2012, Vol.59(23), p.e45 [Tạp chí có phản biện]

Elsevier (via CrossRef)

ISSN: 07351097 ; DOI: http://dx.doi.org/10.1016/j.jacc.2011.10.908

Toàn văn sẵn có

2
Material Type:
Bài báo
Thêm vào Góc nghiên cứu

A Swinging Pacemaker Lead Promoting Endocarditis and Severe Tricuspid Regurgitation

Rainer, Peter P. ; Schmidt, Albrecht ; Anelli - Monti, Michael ; Kleinert, Reinhold ; Pieske, Burkert M. ; Maier, Robert M.

Journal of the American College of Cardiology, June 5, 2012, Vol.59(23), p.e45 [Tạp chí có phản biện]

Cengage Learning, Inc.

ISSN: 0735-1097

Toàn văn sẵn có

3
Material Type:
Bài báo
Thêm vào Góc nghiên cứu

A Swinging Pacemaker Lead Promoting Endocarditis and Severe Tricuspid Regurgitation

Rainer, Peter P. ; Schmidt, Albrecht ; Anelli - Monti, Michael ; Kleinert, Reinhold ; Pieske, Burkert M. ; Maier, Robert M.

Journal of the American College of Cardiology, June 5, 2012, Vol.59(23), p.e45 [Tạp chí có phản biện]

Cengage Learning, Inc.

ISSN: 0735-1097

Toàn văn sẵn có

4
Material Type:
Bài báo
Thêm vào Góc nghiên cứu

A Swinging Pacemaker Lead Promoting Endocarditis and Severe Tricuspid Regurgitation

Rainer, Peter P. ; Schmidt, Albrecht ; Anelli-Monti, Michael ; Kleinert, Reinhold ; Pieske, Burkert M. ; Maier, Robert M.

Journal of the American College of Cardiology, 5 June 2012, Vol.59(23), pp.e45-e45 [Tạp chí có phản biện]

ScienceDirect (Elsevier B.V.)

ISSN: 0735-1097 ; DOI: 10.1016/j.jacc.2011.10.908

Toàn văn sẵn có

5
Material Type:
Bài báo
Thêm vào Góc nghiên cứu

A swinging pacemaker lead promoting endocarditis and severe tricuspid regurgitation

Rainer, Peter P ; Schmidt, Albrecht ; Anelli-Monti, Michael ; Kleinert, Reinhold ; Pieske, Burkert M ; Maier, Robert M

Journal of the American College of Cardiology, 05 June 2012, Vol.59(23), pp.e45 [Tạp chí có phản biện]

MEDLINE/PubMed (U.S. National Library of Medicine)

E-ISSN: 1558-3597 ; PMID: 22651875 Version:1 ; DOI: 10.1016/j.jacc.2011.10.908

Toàn văn sẵn có

Chủ đề của tôi

  1. Thiết lập

Refine Search Results

Mở rộng kết quả tìm kiếm

  1.   

Đang tìm Cơ sở dữ liệu bên ngoài...