skip to main content
Ngôn ngữ:
Giới hạn tìm kiếm: Giới hạn tìm kiếm: Dạng tài nguyên Hiển thị kết quả với: Hiển thị kết quả với: Chỉ mục
Lọc theo: Tất cả các phiên bản xóa
Result Number Material Type Add to My Shelf Action Record Details and Options
1
High precision photon flux determination for photon tagging experiments
Material Type:
Bài báo
Thêm vào Góc nghiên cứu

High precision photon flux determination for photon tagging experiments

Teymurazyan, A. ; Ahmidouch, A. ; Ambrozewicz, P. ; Asratyan, A. ; Baker, K. ; Benton, L. ; Burkert, V. ; Clinton, E. ; Cole, P. ; Collins, P. ; Dale, D. ; Danagoulian, S. ; Davidenko, G. ; Demirchyan, R. ; Deur, A. ; Dolgolenko, A. ; Dzyubenko, G. ; Ent, R. ; Evdokimov, A. ; Feng, J. ; Gabrielyan, M. ; Gan, L. ; Gasparian, A. ; Glamazdin, A. ; Goryachev, V. ; Hardy, K. ; He, J. ; Ito, M. ; Jiang, L. ; Kashy, D. ; Khandaker, M. ; Kolarkar, A. ; Konchatnyi, M. ; Korchin, A. ; Korsch, W. ; Kosinov, O. ; Kowalski, S. ; Kubantsev, M. ; Kubarovsky, V. ; Larin, I. ; Lawrence, D. ; Li, X. ; Martel, P. ; Matveev, V. ; Mcnulty, D. ; Mecking, B. ; Milbrath, B. ; Minehart, R. ; Miskimen, R. ; Mochalov, V. ; Nakagawa, I. ; Overby, S. ; Pasyuk, E. ; Payen, M. ; Pedroni, R. ; Prok, Y. ; Ritchie, B. ; Salgado, C. ; Shahinyan, A. ; Sitnikov, A. ; Sober, D. ; Stepanyan, S. ; Stevens, W. ; Underwood, J. ; Vasiliev, A. ; Vishnyakov, V. ; Wood, M. ; Zhou, S.

Nuclear Instruments and Methods in Physics Research Section A: Accelerators, Spectrometers, Detectors and Associated Equipment, 12/2014, Vol.767, C, pp.300-309 [Tạp chí có phản biện]

Elsevier (via CrossRef)

ISSN: 01689002 ; DOI: http://dx.doi.org/10.1016/j.nima.2014.07.025

Truy cập trực tuyến

2
Material Type:
Bài báo
Thêm vào Góc nghiên cứu

High precision photon flux determination for photon tagging experiments

Teymurazyan, A ; Ahmidouch, A ; Ambrozewicz, P ; Asratyan, A ; Baker, K ; Benton, L ; Burkert, V ; Clinton, E ; Cole, P ; Collins, P ; Dale, D ; Danagoulian, S ; Davidenko, G ; Demirchyan, R ; Deur, A ; Dolgolenko, A ; Dzyubenko, G ; Ent, R ; Evdokimov, A ; Feng, J

Nuclear Inst. and Methods in Physics Research, A, 11 December 2014, Vol.767, pp.300-309 [Tạp chí có phản biện]

ScienceDirect Journals (Elsevier)

ISSN: 0168-9002 ; E-ISSN: 1872-9576 ; DOI: 10.1016/j.nima.2014.07.025

Truy cập trực tuyến

Chủ đề của tôi

  1. Thiết lập

Refine Search Results

Mở rộng kết quả tìm kiếm

  1.   

Đang tìm Cơ sở dữ liệu bên ngoài...