skip to main content
Ngôn ngữ:
Giới hạn tìm kiếm: Giới hạn tìm kiếm: Dạng tài nguyên Hiển thị kết quả với: Hiển thị kết quả với: Chỉ mục
Lọc theo: Tất cả các phiên bản xóa
Result Number Material Type Add to My Shelf Action Record Details and Options
1
Is there a need for platform neutrality regulation in the EU?
Material Type:
Bài báo
Thêm vào Góc nghiên cứu

Is there a need for platform neutrality regulation in the EU?

Jan Krämer ; Daniel Schnurr

Telecommunications Policy, 08/2018, Vol.42(7), pp.514-529 [Tạp chí có phản biện]

Elsevier (via CrossRef)

ISSN: 03085961 ; DOI: http://dx.doi.org/10.1016/j.telpol.2018.06.004

Truy cập trực tuyến

2
Material Type:
Bài báo
Thêm vào Góc nghiên cứu

Is there a need for platform neutrality regulation in the EU?

Jan Krämer ; Daniel Schnurr

Telecommunications Policy, August 2018, Vol.42(7), pp.514-529 [Tạp chí có phản biện]

ScienceDirect Journals (Elsevier)

ISSN: 0308-5961 ; E-ISSN: 1879-3258 ; DOI: 10.1016/j.telpol.2018.06.004

Truy cập trực tuyến

3
Material Type:
Bài báo
Thêm vào Góc nghiên cứu

Is there a need for platform neutrality regulation in the EU?

Krämer, Jan ; Schnurr, Daniel

Telecommunications Policy, Aug 2018, Vol.42(7), p.514 [Tạp chí có phản biện]

© ProQuest LLC All rights reserved

ISSN: 03085961 ; E-ISSN: 18793258

Truy cập trực tuyến

Chủ đề của tôi

  1. Thiết lập

Refine Search Results

Mở rộng kết quả tìm kiếm

  1.   

Đang tìm Cơ sở dữ liệu bên ngoài...