skip to main content
Ngôn ngữ:
Giới hạn tìm kiếm: Giới hạn tìm kiếm: Dạng tài nguyên Hiển thị kết quả với: Hiển thị kết quả với: Chỉ mục
Lọc theo: Tất cả các phiên bản xóa
Result Number Material Type Add to My Shelf Action Record Details and Options
1
Material Type:
Bài báo
Thêm vào Góc nghiên cứu

Unraveling cyclic deformation mechanisms of a rolled magnesium alloy using in situ neutron diffraction.(Report)

Wu, Wei ; Liaw, Peter K. ; An, Ke

Acta Materialia, Feb 15, 2015, Vol.85, p.343 [Tạp chí có phản biện]

Cengage Learning, Inc.

ISSN: 1359-6454 ; DOI: 10.1016/j.actamat.2014.11.030

Toàn văn sẵn có

2
Unraveling cyclic deformation mechanisms of a rolled magnesium alloy using in situ neutron diffraction
Material Type:
Bài báo
Thêm vào Góc nghiên cứu

Unraveling cyclic deformation mechanisms of a rolled magnesium alloy using in situ neutron diffraction

Wu, Wei ; Liaw, Peter K. ; An, Ke

Acta Materialia, 02/2015, Vol.85, C, pp.343-353 [Tạp chí có phản biện]

Elsevier (via CrossRef)

ISSN: 13596454 ; DOI: http://dx.doi.org/10.1016/j.actamat.2014.11.030

Toàn văn sẵn có

3
Material Type:
Bài báo
Thêm vào Góc nghiên cứu

Unraveling cyclic deformation mechanisms of a rolled magnesium alloy using in situ neutron diffraction

Wu, Wei ; Liaw, Peter K ; An, Ke

Acta Materialia, 15 February 2015, Vol.85, pp.343-353 [Tạp chí có phản biện]

ScienceDirect Journals (Elsevier)

ISSN: 1359-6454 ; E-ISSN: 1873-2453 ; DOI: 10.1016/j.actamat.2014.11.030

Toàn văn sẵn có

Chủ đề của tôi

  1. Thiết lập

Refine Search Results

Mở rộng kết quả tìm kiếm

  1.   

Đang tìm Cơ sở dữ liệu bên ngoài...