skip to main content
Ngôn ngữ:
Giới hạn tìm kiếm: Giới hạn tìm kiếm: Dạng tài nguyên Hiển thị kết quả với: Hiển thị kết quả với: Chỉ mục
Lọc theo: Tất cả các phiên bản xóa
Result Number Material Type Add to My Shelf Action Record Details and Options
1
Material Type:
Bài báo
Thêm vào Góc nghiên cứu

A study of the influence of regional environmental expenditure on air quality in China: the effectiveness of environmental policy.(Report)

He, Lingyun ; Wu, Meng ; Wang, Deqing ; Zhong, Zhangqi

Environmental Science and Pollution Research, 2018, Vol.25(8), p.7454(15) [Tạp chí có phản biện]

Cengage Learning, Inc.

ISSN: 0944-1344 ; DOI: 10.1007/s11356-017-1033-8

Toàn văn sẵn có

2
Material Type:
Bài báo
Thêm vào Góc nghiên cứu

A study of the influence of regional environmental expenditure on air quality in China: the effectiveness of environmental policy

He, Lingyun ; Wu, Meng ; Wang, Deqing ; Zhong, Zhangqi

Environmental Science and Pollution Research, 2018, Vol.25(8), pp.7454-7468 [Tạp chí có phản biện]

Springer Science & Business Media B.V.

ISSN: 0944-1344 ; E-ISSN: 1614-7499 ; DOI: 10.1007/s11356-017-1033-8

Toàn văn sẵn có

3
A study of the influence of regional environmental expenditure on air quality in China: the effectiveness of environmental policy
Material Type:
Bài báo
Thêm vào Góc nghiên cứu

A study of the influence of regional environmental expenditure on air quality in China: the effectiveness of environmental policy

He, Lingyun ; Wu, Meng ; Wang, Deqing ; Zhong, Zhangqi

Environmental Science and Pollution Research, 12/26/2017 [Tạp chí có phản biện]

Springer (via CrossRef)

ISSN: 0944-1344 ; E-ISSN: 1614-7499 ; DOI: http://dx.doi.org/10.1007/s11356-017-1033-8

Toàn văn sẵn có

4
Material Type:
Bài báo
Thêm vào Góc nghiên cứu

A study of the influence of regional environmental expenditure on air quality in China: the effectiveness of environmental policy

He, Lingyun ; Wu, Meng ; Wang, Deqing ; Zhong, Zhangqi

Environmental science and pollution research international, March 2018, Vol.25(8), pp.7454-7468 [Tạp chí có phản biện]

MEDLINE/PubMed (U.S. National Library of Medicine)

E-ISSN: 1614-7499 ; PMID: 29280104 Version:1 ; DOI: 10.1007/s11356-017-1033-8

Toàn văn sẵn có

5
Material Type:
Bài báo
Thêm vào Góc nghiên cứu

A study of the influence of regional environmental expenditure on air quality in China: the effectiveness of environmental policy

He, Lingyun ; Wu, Meng ; Wang, Deqing ; Zhong, Zhangqi

Environmental Science and Pollution Research International, Mar 2018, Vol.25(8), pp.7454-7468 [Tạp chí có phản biện]

© ProQuest LLC All rights reserved

ISSN: 09441344 ; E-ISSN: 16147499 ; DOI: 10.1007/s11356-017-1033-8

Toàn văn sẵn có

Chủ đề của tôi

  1. Thiết lập

Refine Search Results

Mở rộng kết quả tìm kiếm

  1.   

Đang tìm Cơ sở dữ liệu bên ngoài...