skip to main content
Ngôn ngữ:
Giới hạn tìm kiếm: Giới hạn tìm kiếm: Dạng tài nguyên Hiển thị kết quả với: Hiển thị kết quả với: Chỉ mục
Lọc theo: Tất cả các phiên bản xóa
Result Number Material Type Add to My Shelf Action Record Details and Options
1
Material Type:
Bài báo
Thêm vào Góc nghiên cứu

Mucosa of human detrusor impairs contraction and β‐adrenoceptor‐mediated relaxation

Propping, Stefan ; Wuest, Melinda ; Eichhorn, Birgit ; Wirth, Manfred P. ; Kaumann, Alberto J. ; Ravens, Ursula

BJU International, December 2013, Vol.112(8), pp.1215-1222 [Tạp chí có phản biện]

John Wiley & Sons, Inc.

ISSN: 1464-4096 ; E-ISSN: 1464-410X ; DOI: 10.1111/bju.12267

Truy cập trực tuyến

2
Mucosa of human detrusor impairs contraction and β-adrenoceptor-mediated relaxation: Impact of mucosa on detrusor muscle function
Material Type:
Bài báo
Thêm vào Góc nghiên cứu

Mucosa of human detrusor impairs contraction and β-adrenoceptor-mediated relaxation: Impact of mucosa on detrusor muscle function

Propping, Stefan ; Wuest, Melinda ; Eichhorn, Birgit ; Wirth, Manfred P. ; Kaumann, Alberto J. ; Ravens, Ursula

BJU International, 12/2013, Vol.112(8), pp.1215-1222 [Tạp chí có phản biện]

Wiley (via CrossRef)

DOI: http://dx.doi.org/10.1111/bju.12267

Truy cập trực tuyến

3
Material Type:
Bài báo
Thêm vào Góc nghiên cứu

Mucosa of human detrusor impairs contraction and [beta]-adrenoceptor-mediated relaxation

Propping, Stefan ; Wuest, Melinda ; Eichhorn, Birgit ; Wirth, Manfred P. ; Kaumann, Alberto J. ; Ravens, Ursula

BJU International, Dec, 2013, Vol.112(8), p.1215(9) [Tạp chí có phản biện]

Cengage Learning, Inc.

ISSN: 1464-4096

Truy cập trực tuyến

4
Material Type:
Bài báo
Thêm vào Góc nghiên cứu

Mucosa of human detrusor impairs contraction and [beta]-adrenoceptor-mediated relaxation

Propping, Stefan ; Wuest, Melinda ; Eichhorn, Birgit ; Wirth, Manfred P. ; Kaumann, Alberto J. ; Ravens, Ursula

BJU International, Dec, 2013, Vol.112(8), p.1215(9) [Tạp chí có phản biện]

Cengage Learning, Inc.

ISSN: 1464-4096

Truy cập trực tuyến

5
Material Type:
Bài báo
Thêm vào Góc nghiên cứu

Mucosa of human detrusor impairs contraction and β-adrenoceptor-mediated relaxation

Propping, Stefan ; Wuest, Melinda ; Eichhorn, Birgit ; Wirth, Manfred P ; Kaumann, Alberto J ; Ravens, Ursula

BJU international, December 2013, Vol.112(8), pp.1215-22 [Tạp chí có phản biện]

MEDLINE/PubMed (U.S. National Library of Medicine)

E-ISSN: 1464-410X ; PMID: 23937341 Version:1 ; DOI: 10.1111/bju.12267

Truy cập trực tuyến

Chủ đề của tôi

  1. Thiết lập

Refine Search Results

Mở rộng kết quả tìm kiếm

  1.   

Đang tìm Cơ sở dữ liệu bên ngoài...