skip to main content
Ngôn ngữ:
Giới hạn tìm kiếm: Giới hạn tìm kiếm: Dạng tài nguyên Hiển thị kết quả với: Hiển thị kết quả với: Chỉ mục
Lọc theo: Tất cả các phiên bản xóa
Result Number Material Type Add to My Shelf Action Record Details and Options
1
Material Type:
Bài báo
Thêm vào Góc nghiên cứu

Women in tourism: Shifting gender ideology in the DR

Duffy, Lauren N. ; Kline, Carol S. ; Mowatt, Rasul A. ; Chancellor, H. Charles

Annals of Tourism Research, 2015, Vol.52, p.72(15) [Tạp chí có phản biện]

Cengage Learning, Inc.

ISSN: 0160-7383 ; DOI: 10.1016/j.annals.2015.02.017

Toàn văn sẵn có

2
Women in tourism: Shifting gender ideology in the DR
Material Type:
Bài báo
Thêm vào Góc nghiên cứu

Women in tourism: Shifting gender ideology in the DR

Duffy, Lauren N. ; Kline, Carol S. ; Mowatt, Rasul A. ; Chancellor, H. Charles

Annals of Tourism Research, 05/2015, Vol.52, C, pp.72-86 [Tạp chí có phản biện]

Elsevier (via CrossRef)

ISSN: 01607383 ; DOI: http://dx.doi.org/10.1016/j.annals.2015.02.017

Toàn văn sẵn có

3
Material Type:
Bài báo
Thêm vào Góc nghiên cứu

Women in tourism: Shifting gender ideology in the DR

Duffy, Lauren N ; Kline, Carol S ; Mowatt, Rasul A ; Chancellor, H. Charles

Annals of Tourism Research, May 2015, Vol.52, pp.72-86 [Tạp chí có phản biện]

ScienceDirect Journals (Elsevier)

ISSN: 0160-7383 ; E-ISSN: 1873-7722 ; DOI: 10.1016/j.annals.2015.02.017

Toàn văn sẵn có

Chủ đề của tôi

  1. Thiết lập

Refine Search Results

Mở rộng kết quả tìm kiếm

  1.   

Đang tìm Cơ sở dữ liệu bên ngoài...