skip to main content
Ngôn ngữ:
Giới hạn tìm kiếm: Giới hạn tìm kiếm: Dạng tài nguyên Hiển thị kết quả với: Hiển thị kết quả với: Chỉ mục
Lọc theo: Tất cả các phiên bản xóa
Result Number Material Type Add to My Shelf Action Record Details and Options
1
Material Type:
Bài báo
Thêm vào Góc nghiên cứu

Satiety. Not the problem, nor a solution. Comment on ‘Satiety. No way to slim’

Smeets , Paul A.M. ; Van Der Laan , Laura N.

Appetite, 2011, Vol.57(3), pp.772-773 [Tạp chí có phản biện]

AGRIS (Food and Agriculture Organization of the United Nations)

ISSN: 0195-6663

Truy cập trực tuyến

2
Material Type:
Bài báo
Thêm vào Góc nghiên cứu

Satiety. Not the problem, nor a solution. Comment on 'Satiety. No way to slim'.(Report)

Smeets, Paul A. M. ; Van Der Laan, Laura N.

Appetite, Dec, 2011, Vol.57(3), p.772(2) [Tạp chí có phản biện]

Cengage Learning, Inc.

ISSN: 0195-6663

Truy cập trực tuyến

3
Satiety. Not the problem, nor a solution. Comment on ‘Satiety. No way to slim’
Material Type:
Bài báo
Thêm vào Góc nghiên cứu

Satiety. Not the problem, nor a solution. Comment on ‘Satiety. No way to slim’

Smeets, Paul A.M. ; van Der Laan, Laura N.

Appetite, 12/2011, Vol.57(3), pp.772-773 [Tạp chí có phản biện]

Elsevier (via CrossRef)

ISSN: 01956663 ; DOI: http://dx.doi.org/10.1016/j.appet.2010.12.026

Truy cập trực tuyến

4
Material Type:
Bài báo
Thêm vào Góc nghiên cứu

Satiety. Not the problem, nor a solution. Comment on ‘Satiety. No way to slim’

Smeets, Paul A.M ; van Der Laan, Laura N

Appetite, 2011, Vol.57(3), pp.772-773 [Tạp chí có phản biện]

ScienceDirect Journals (Elsevier)

ISSN: 0195-6663 ; E-ISSN: 1095-8304 ; DOI: 10.1016/j.appet.2010.12.026

Truy cập trực tuyến

5
Material Type:
Bài báo
Thêm vào Góc nghiên cứu

Satiety. Not the problem, nor a solution. Comment on 'Satiety. No way to slim'

Smeets, Paul A M ; Van Der Laan, Laura N

Appetite, December 2011, Vol.57(3), pp.772-3; discussion 784-90 [Tạp chí có phản biện]

MEDLINE/PubMed (U.S. National Library of Medicine)

E-ISSN: 1095-8304 ; PMID: 21232570 Version:1 ; DOI: 10.1016/j.appet.2010.12.026

Truy cập trực tuyến

Chủ đề của tôi

  1. Thiết lập

Refine Search Results

Mở rộng kết quả tìm kiếm

  1.   

Đang tìm Cơ sở dữ liệu bên ngoài...