skip to main content
Ngôn ngữ:
Giới hạn tìm kiếm: Giới hạn tìm kiếm: Dạng tài nguyên Hiển thị kết quả với: Hiển thị kết quả với: Chỉ mục
Lọc theo: Tất cả các phiên bản xóa
Result Number Material Type Add to My Shelf Action Record Details and Options
1
Material Type:
Bài báo
Thêm vào Góc nghiên cứu

Six-year longitudinal study of pathways leading to explosive anger involving the traumas of recurrent conflict and the cumulative sense of injustice in Timor-Leste

Silove, Derrick ; Mohsin, Mohammed ; Tay, Alvin ; Steel, Zachary ; Tam, Natalino ; Savio, Elisa ; Costa, Zelia ; Rees, Susan

Social Psychiatry and Psychiatric Epidemiology, 2017, Vol.52(10), pp.1281-1294 [Tạp chí có phản biện]

Springer Science & Business Media B.V.

ISSN: 0933-7954 ; E-ISSN: 1433-9285 ; DOI: 10.1007/s00127-017-1428-3

Toàn văn sẵn có

2
Material Type:
Bài báo
Thêm vào Góc nghiên cứu

Six-year longitudinal study of pathways leading to explosive anger involving the traumas of recurrent conflict and the cumulative sense of injustice in Timor-Leste.(Clinical report)

Silove, Derrick ; Mohsin, Mohammed ; Tay, Alvin Kuowei ; Steel, Zachary ; Tam, Natalino ; Savio, Elisa ; Costa, Zelia Maria ; Rees, Susan

Social Psychiatry and Psychiatric Epidemiology, Oct, 2017, Vol.52(10), p.1281(14) [Tạp chí có phản biện]

Cengage Learning, Inc.

ISSN: 0933-7954 ; DOI: 10.1007/s00127-017-1428-3

Toàn văn sẵn có

3
Material Type:
Bài báo
Thêm vào Góc nghiên cứu

Six-year longitudinal study of pathways leading to explosive anger involving the traumas of recurrent conflict and the cumulative sense of injustice in Timor-Leste.(Clinical report)

Silove, Derrick ; Mohsin, Mohammed ; Tay, Alvin Kuowei ; Steel, Zachary ; Tam, Natalino ; Savio, Elisa ; Costa, Zelia Maria ; Rees, Susan

Social Psychiatry and Psychiatric Epidemiology, 2017, Vol.52(10), p.1281(14) [Tạp chí có phản biện]

Cengage Learning, Inc.

ISSN: 0933-7954 ; DOI: 10.1007/s00127-017-1428-3

Toàn văn sẵn có

4
Six-year longitudinal study of pathways leading to explosive anger involving the traumas of recurrent conflict and the cumulative sense of injustice in Timor-Leste
Material Type:
Bài báo
Thêm vào Góc nghiên cứu

Six-year longitudinal study of pathways leading to explosive anger involving the traumas of recurrent conflict and the cumulative sense of injustice in Timor-Leste

Silove, Derrick ; Mohsin, Mohammed ; Tay, Alvin Kuowei ; Steel, Zachary ; Tam, Natalino ; Savio, Elisa ; Da Costa, Zelia Maria ; Rees, Susan

Social Psychiatry and Psychiatric Epidemiology, 10/2017, Vol.52(10), pp.1281-1294 [Tạp chí có phản biện]

Springer (via CrossRef)

ISSN: 0933-7954 ; E-ISSN: 1433-9285 ; DOI: http://dx.doi.org/10.1007/s00127-017-1428-3

Toàn văn sẵn có

5
Material Type:
Bài báo
Thêm vào Góc nghiên cứu

Six-year longitudinal study of pathways leading to explosive anger involving the traumas of recurrent conflict and the cumulative sense of injustice in Timor-Leste

Silove, Derrick ; Mohsin, Mohammed ; Tay, Alvin Kuowei ; Steel, Zachary ; Tam, Natalino ; Savio, Elisa ; Da Costa, Zelia Maria ; Rees, Susan

Social psychiatry and psychiatric epidemiology, October 2017, Vol.52(10), pp.1281-1294 [Tạp chí có phản biện]

MEDLINE/PubMed (U.S. National Library of Medicine)

E-ISSN: 1433-9285 ; PMID: 28825139 Version:1 ; DOI: 10.1007/s00127-017-1428-3

Toàn văn sẵn có

Chủ đề của tôi

  1. Thiết lập

Refine Search Results

Mở rộng kết quả tìm kiếm

  1.   

Đang tìm Cơ sở dữ liệu bên ngoài...