skip to main content
Ngôn ngữ:
Giới hạn tìm kiếm: Giới hạn tìm kiếm: Dạng tài nguyên Hiển thị kết quả với: Hiển thị kết quả với: Chỉ mục
Lọc theo: Tất cả các phiên bản xóa
Result Number Material Type Add to My Shelf Action Record Details and Options
1
Patterns of HCI Design and HCI Design of Patterns
Material Type:
Sách
Thêm vào Góc nghiên cứu

Patterns of HCI Design and HCI Design of Patterns

Seffah, Ahmed ; Forbrig, Peter

Dawsonera

ISBN10: 3319156861 ; ISBN13: 9783319156866 ; E-ISBN10: 331915687X ; E-ISBN13: 9783319156873

Toàn văn sẵn có

2
Patterns of HCI Design and HCI Design of Patterns: Bridging HCI Design and Model-Driven Software Engineering
Material Type:
Sách
Thêm vào Góc nghiên cứu

Patterns of HCI Design and HCI Design of Patterns: Bridging HCI Design and Model-Driven Software Engineering

Seffah, Ahmed; Tan, Desney (Editor) ; Vanderdonckt, Jean (Editor)

Human–Computer Interaction Series

SpringerLink Books

ISBN: 9783319156866 ; ISBN: 3319156861 ; E-ISBN: 9783319156873 ; E-ISBN: 331915687X ; DOI: 10.1007/978-3-319-15687-3

Toàn văn sẵn có

3
Patterns of HCI Design and HCI Design of Patterns: Bridging HCI Design and Model-Driven Software Engineering
Material Type:
Sách
Thêm vào Góc nghiên cứu

Patterns of HCI Design and HCI Design of Patterns: Bridging HCI Design and Model-Driven Software Engineering

Seffah, Ahmed

Springer Science & Business Media B.V.

Series ISSN: 1571-5035 ; ISBN: 978-3-319-15686-6 ; E-ISBN: 978-3-319-15687-3 ; DOI: 10.1007/978-3-319-15687-3

Toàn văn sẵn có

Chủ đề của tôi

  1. Thiết lập

Refine Search Results

Mở rộng kết quả tìm kiếm

  1.   

Đang tìm Cơ sở dữ liệu bên ngoài...