skip to main content
Ngôn ngữ:
Giới hạn tìm kiếm: Giới hạn tìm kiếm: Dạng tài nguyên Hiển thị kết quả với: Hiển thị kết quả với: Chỉ mục
Lọc theo: Tất cả các phiên bản xóa
Result Number Material Type Add to My Shelf Action Record Details and Options
1
Material Type:
Bài báo
Thêm vào Góc nghiên cứu

Reconstruction of the 3‐D Dynamics From Surface Variables in a High‐Resolution Simulation of North Atlantic

Fresnay, S. ; Ponte, A. L. ; Le Gentil, S. ; Le Sommer, J.

Journal of Geophysical Research: Oceans, March 2018, Vol.123(3), pp.1612-1630 [Tạp chí có phản biện]

John Wiley & Sons, Inc.

ISSN: 2169-9275 ; E-ISSN: 2169-9291 ; DOI: 10.1002/2017JC013400

Truy cập trực tuyến

2
Reconstruction of the 3-D Dynamics From Surface Variables in a High-Resolution Simulation of North Atlantic
Material Type:
Bài báo
Thêm vào Góc nghiên cứu

Reconstruction of the 3-D Dynamics From Surface Variables in a High-Resolution Simulation of North Atlantic

Fresnay, S. ; Ponte, A. L. ; Le Gentil, S. ; Le Sommer, J.

Journal of Geophysical Research: Oceans, 03/2018, Vol.123(3), pp.1612-1630 [Tạp chí có phản biện]

Wiley (via CrossRef)

DOI: http://dx.doi.org/10.1002/2017JC013400

Truy cập trực tuyến

Chủ đề của tôi

  1. Thiết lập

Refine Search Results

Mở rộng kết quả tìm kiếm

  1.   

Đang tìm Cơ sở dữ liệu bên ngoài...