skip to main content
Ngôn ngữ:
Giới hạn tìm kiếm: Giới hạn tìm kiếm: Dạng tài nguyên Hiển thị kết quả với: Hiển thị kết quả với: Chỉ mục
Lọc theo: Tất cả các phiên bản xóa
Result Number Material Type Add to My Shelf Action Record Details and Options
1
Material Type:
Bài báo
Thêm vào Góc nghiên cứu

A simple tool to evaluate common disorders: validation of a “proctological symptom scale”

Kraemer, Matthias ; Kara, David ; Rzepisko, Michael ; Sayfan, Joel

International Journal of Colorectal Disease, 2015, Vol.30(5), pp.679-682 [Tạp chí có phản biện]

Springer Science & Business Media B.V.

ISSN: 0179-1958 ; E-ISSN: 1432-1262 ; DOI: 10.1007/s00384-015-2160-7

Truy cập trực tuyến

2
A simple tool to evaluate common disorders: validation of a “proctological symptom scale”
Material Type:
Bài báo
Thêm vào Góc nghiên cứu

A simple tool to evaluate common disorders: validation of a “proctological symptom scale”

Kraemer, Matthias ; Kara, David ; Rzepisko, Michael ; Sayfan, Joel

International Journal of Colorectal Disease, 5/2015, Vol.30(5), pp.679-682 [Tạp chí có phản biện]

Springer (via CrossRef)

ISSN: 0179-1958 ; E-ISSN: 1432-1262 ; DOI: http://dx.doi.org/10.1007/s00384-015-2160-7

Truy cập trực tuyến

3
Material Type:
Bài báo
Thêm vào Góc nghiên cứu

A simple tool to evaluate common disorders: validation of a "proctological symptom scale"

Kraemer, Matthias ; Kara, David ; Rzepisko, Michael ; Sayfan, Joel

International journal of colorectal disease, May 2015, Vol.30(5), pp.679-82 [Tạp chí có phản biện]

MEDLINE/PubMed (U.S. National Library of Medicine)

E-ISSN: 1432-1262 ; PMID: 25694137 Version:1 ; DOI: 10.1007/s00384-015-2160-7

Truy cập trực tuyến

4
Material Type:
Bài báo
Thêm vào Góc nghiên cứu

A simple tool to evaluate common disorders: validation of a "proctological symptom scale".(Report)

Kraemer, Matthias ; Kara, David ; Rzepisko, Michael ; Sayfan, Joel

International Journal of Colorectal Disease, 2015, Vol.30(5), p.679(4) [Tạp chí có phản biện]

Cengage Learning, Inc.

ISSN: 0179-1958

Truy cập trực tuyến

5
Material Type:
Bài báo
Thêm vào Góc nghiên cứu

A simple tool to evaluate common disorders: validation of a "proctological symptom scale".(Report)

Kraemer, Matthias ; Kara, David ; Rzepisko, Michael ; Sayfan, Joel

International Journal of Colorectal Disease, May, 2015, Vol.30(5), p.679(4) [Tạp chí có phản biện]

Cengage Learning, Inc.

ISSN: 0179-1958

Truy cập trực tuyến

Chủ đề của tôi

  1. Thiết lập

Refine Search Results

Mở rộng kết quả tìm kiếm

  1.   

Đang tìm Cơ sở dữ liệu bên ngoài...